DOCUMENT. Hotararea de Guvern care separa etnic UMF Targu Mures si Nota de Fundamentare a lui Marko Bela, viceprim-ministru. Plus Anexe - Ziaristi OnlineZiaristi Online

DOCUMENT. Hotararea de Guvern care separa etnic UMF Targu Mures si Nota de Fundamentare a lui Marko Bela, viceprim-ministru. Plus Anexe

Proiectul de hotărâre de guvern privind Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş aprobat si discutat, în primă lectură, în şedinţa de marţi a Executivului. Guvernul propune modificarea punctului 44 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 1 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, informeaza Agerpres.

De observat cum un partid ilegal, maghiar – de facto o asociatie etnica “non-profit” -, votat de 6 % din alegatori, detine 22,7 % din Guvernul Romaniei dar controleaza 100 % si comanda soarta celorlalti 94 %, romani.

Proiectul urmează să rămână în dezbatere publică timp de zece zile, fiind disponibil pe site-ul MECTS. Ziaristi Online il publica integral, inclusiv Nota de Fundamentare a “viceprim-ministrului” Marko Bela si Anexa privind modificarile pe facultati. Cele trei documente pot fi descarcate in format Word din baza textelor de mai jos.

Cititi si Obraznicia maghiara: Cine seamana vant culege furtuna! Apelul unor ziaristi: Romani din Targu Mures, aparati-va drepturile!

Ungureanu a dat ungurilor ce-au vrut. Hotararea de Guvern privind separarea pe criterii etnice a UMF va fi contestata in Instanta. Liga Studentilor din Targu Mures are cuvantul: Ce inseamna sectie in limba maghiara. Protestele continua

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea punctului 44 din Anexa nr.2 la  Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 
Articol unic. Punctul 44 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din  1 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va fi înlocuit conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre de Guvern.

PRIM-MINISTRU

 

Mihai Răzvan UNGUREANU

 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 I. Titlul proiectului de act normativ


HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea punctului 44 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011

pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi


II.  Motivul emiterii actului normativ

 

 1. Descrierea situaţiei actuale


a) Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare unele măsuri privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate de acestea.

 

Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat în temeiul prevederilor art. 135 și art. 363 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Promovarea proiectului de act normativ respectă prevederile legale în vigoare mai sus menţionate precum şi angajamentele internaţionale pe care România şi le-a asumat în cadrul reuniunilor miniştrilor educaţiei din ţări UE (Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, Londra 2007, Leuven 2009) de a organiza învăţământul universitar pe trei cicluri.

 

b) Proiectul prezentei Hotărâri a Guvernului României a fost elaborat în conformitate cu art. 135 și art. 363 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Studenților înmatriculați la specializările din anexă li se aplică prevederile legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii universitare.


 1. Schimbări preconizate

 

a)         Sub aspectul conţinutului, faţă de actul normativ precedent, respectiv Hotărârea Guvern
nr. 966/2011, proiectul cuprinde modificarea structurii Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.

 

b)   Scopul elaborării noului proiect de act normativ se înscrie în preocupările noastre de a dezvolta statutul de universităţi multiculturale şi multilingve, în vederea compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională.

3. Alte informații.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș urmează să demarezele procedurile administartive pentru organizarea alegerilor și numirea persoanelor care să coordoneze din punct de vedere administrativ facultatea, asigurând astfel pentru începutul anului universitar 2012-2013 desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului educativ.

 

III. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

 

 1. 1.    Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat.

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.

 

 1. 2.    Impactul asupra mediului de afaceri.

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.

 

3.   Impactul social

Prezentul proiect de act normativ are impact asupra pregătirii specialiştilor prin diversificarea opţiunilor faţă de un anumit tip de pregătire profesională.

      4.   Impactul asupra mediului înconjurător

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.

 

IV. Impactul asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, pentru anul curent şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiectul de act normativ se face cu încadrarea în sumele aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 293/2011.

 

V. Efectele proiectului de act normativ  asupra legislaţiei în vigoare

 

 1. 1.      Proiecte de acte normative  suplimentare

 

a.  Acte normative  care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ

 

Prezentul proiect de act normativ modifică HG nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, aflat în vigoare.

 

b.  Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții

 

În vederea implementării eficiente a prezentului act normativ nu este necesară elaborarea altor acte normative.

 1. 2.      Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Proiectul  de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar, ci doar urmează recomandările la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte derularea procesului legislativ.

 

 1. 3.      Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Prezentul proiect de act normativ nu presupune măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

 

 1. 4.      Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

 

Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte elaborarea actelor normative la nivelul Uniunii Europene.

 

 1. 5.      Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente

Prezentul proiect de act normativ respecta Planul detaliat de lucru privind dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană în intervalul 2001-2010, aprobat de Consiliul European de la Barcelona din 2002 şi Programul „Educaţie şi formare profesională 2010”, care face referiri la priorităţile din învăţământul preuniversitar, formare profesională şi învăţământul universitar  (procesul Bologna).

De asemenea, vor fi asigurate condiţiile de acces la educaţie pentru tinerii/cetăţenii statelor Europene, în condiţii similare cu tinerii/cetăţenii români, aplicând « regula Gravier ».

 

 1. 6.      Alte informaţii

Prezentul proiect de act normativ nu aduce nici o modificare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare aferente Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului raportate la structurile învăţământului superior.

 

VI. Consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

 

Proiectul de act normativ, iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, a fost discutat cu instituția de învăţământ superior şi cu consultarea Consiliului Național al Rectorilor, după care a fost înaintat spre analiză şi avizare la ministerele implicate: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei.

 

            2.  Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi modul în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.

            3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

 

           4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind consultarea comisiilor interministeriale permanente

 

Prevederile proiectului de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea consiliilor interministeriale permanente.

 

            5. Informaţii privind avizarea de către: Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi.

 

            Conform dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi ale Hotărârii de Guvern nr. 561/2009, privind aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ.

 

            VII. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

În vederea elaborării şi implementării proiectului de act normativ, au fost derulate următoarele activităţi de informare publică:

       

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi accesul la informaţiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de internet a ministerului, secţiunea ultimele documente.

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la impactul asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.

 

VIII. Măsuri de implementare

 

  1.  Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente

Prevederile prezentului act normativ, vor fi puse în aplicare, după aprobare, de direcţiile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, fără a fi necesară înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor acestor direcţii, precum şi de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare.

 

2. Alte informaţii –Nu este cazul

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului 44 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.

 

 

VICEPRIM- MINISTRU

 

Marko BELA


Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului și sportului,

 

Cătălin Ovidiu BABA

 

 

 

Ministrul justiţiei,

 

 

Cătălin Marian PREDOIU

 

Avizat,

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Superior

Preşedinte,

 

Ioan CURTU

 Descarcati de aici

Hotararea de Guvern UMF Targu Mures

Nota de Fundamentare UMF Targu Mures – Marko Bela

Anexa UMF Targu Mures cu Modificarile pe Facultati

Print Friendly, PDF & Email

22 comments

 1. anca

  Dupa toate magariile traite in ultimii 22 de ani, dupa toate umilintele, toate furtisagurile si toata hotia, este pentru prima data cand mi-e rusine ca sunt romanca si traiesc in Romania. Se incearca din 1989 o dezbinare a tarii pe criterii etnice, dar mereu am crezut ca noi romanii ( romani, unguri, secui, lipoveni, turci etc) suntem prea evoluati ca sa mai tratam aceste provocari altfel decat cu indiferenta. Chiar credeti ca celor care provoaca aceste situatii ce duc la dezbinare le pasa de unguri sau de romani??? Chiar credeti stimati romani de etnie maghiara ca fratii vostri de peste granita va vor in tara lor??? Cu ce v-au ajutat in ultimii 22 de ani?? Ce avantaje v-au adus cei de la UDMR prin toate actiunile lor de dezbinare?? Aveti salarii mai mari?? Aveti o rata a somajului mai mica decat romanii sau alte etnii, aveti o viata mai frumoasa si mai lipsita de griji?? Sau poate in magazine , preturile pt voi sunt mai mici, nivelul de trai va este mai crescut , taierea salariilor bugetarilor nu v-a atins iar majorarile obligatiilor fiscale v-au ocolit???? Daca raspunsul la toate aceste intrebari ( care in fapt sunt retorice) este NU, atunci inseamna ca aveti acelesi probleme ca si noi, romanii. Doar ca in plus, aveti in spate niste paraziti politiic care va manipuleaza si carora nu le pasa daca voi crapati, atata timp cat ei au pozitii, functii si influenta care le aduc tot ceea ce voua vi se fura.

 2. anca

  Aveti mare grija pt ca este infinit mai usor sa distrugi decat sa construiesti. Si asta se vede din plin in experienta noastra de viata din ultimii 22 de ani. Dar poate ca ce e mai rau inca nu a trecut. In cazul in care le iese si izbucnesc problemele interetnice pe teritoriul Romaniei, nu uitati ca toti vom avea de suferit!! Si nimic de castigat! Vom distruge si mai tare in loc de a ne uni fortele, toti impreuna si de a ne elibera de povara celor 22 de ani de interese, hotie si dezinteres.

 3. TRIFU IOAN STEFAN

  budapesta nu este la 5000km asa ca daca vor sa invete in magheara sa ia trenul.Guvernul pentru ca cedeaza acestor actiuni separatiste care urmaresc incalcarea ARTICOLUL 40

  (2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale. NU FACE DECAT SA ACUTIZEZE RELATIILE DINTRE ROMANI SI MAGHEARI!

 4. Ce pagubă că nu se trece aici tot istoricul universităţii începând din anul 1949, când a pornit ca o universitate pură maghiară. Iar apoi pe timpul comunist an la an au fost retraşi cât mai spate profesori unguri şi înlocuite cu cei veniţi din judeţe străine. Acum abia aveau voce reprezentanţi maghiari în hotărâri privind organizarea universităţii, iar pentru locuri maghiare în fiecare admitere trebuie luptat pas la pas.
  De ce nu pot înţelege aceştia oameni împreună fără a chema vreun jurist din afară, sau din politică? Deja suntem în sec.XXI, iar ţara se află în UE, o uniune a multiculturalităţii !

  • GS

   DA. Suntem in secolul XXI. Este un secol al libertatii de miscare. Deci cine vrea, POATE PLECA LA BUDAPESTA SA INVETE IN MAGHIARA si SA RAMANA ACOLO SA-SI EXERCITE MESERIA. In Romania limba oficiala ESTE si VA RAMANE LIMBA ROMANA. Asa sa ne ajute Dumnezeu.

 5. Nu

  Eu cu siguranta nu sunt de acord cu aprobarea acestei noi legi, deoarece minoritatilr de romani ce sunt plecate in alte tari, nu isi cer institutii publice in limba materna. De astfel nu cred ca maghiarilor li se cuvine asa ceva la noi in tara.

 6. Alexandru

  Sa plece sa invete in Ungaria. Mai trebuie adaugat in hotarare faptul ca deplasarea sa se faca incolonat si cu insotitori si-i vom insoti pana la granita cu pietre. Iar UDMR la puscarie nu in guvern

  • GS

   Cu toate ca nu sunt extremist, unora dintre ei (NU LA TOTI), le-ar trebui aplicat acest tratament. Si DA, cel putin conducerea UDMR ar trebui acuzata de TRADARE si impuscata fara drept de apel.

 7. aurora

  Sunt pentr,daca mi se arata in hotarirea respectiva ca exista in Europa o SINGURA TARA , care are asa ceva. Sa fie Franta,Germania?!Setosilor de putere,vindeti tara si poporul care v-a trimis acolo,pentru ce? Poate maine acsti obraznici va vor cere ca in spitale sau statiuni din MS,HG sau CV sa nu poti intra daca nu stii maghiara?! Mai nou absolventii cum vor profesa in spitale cu romanii,sasii sau romii?Deci ajungem incet incet si la spitale si statiuni NUMAI pentru ei! Si mai vreti sa traiti si sa fiti stimati,tradatori ce sunteti!

 8. PETRU OTOIU

  Majoritatea studentilor maghiari de la UMF TARGU MURES nu cunosc bine limba romana,inntr,o facultate cu predare in limba maghiara vor uita si bruma de romana care o mai stiu .Aceasta hotarire este impotriva inteselor nationale si face ca absolventi maghiari sa se simnta straini in ROMANIA si sa lupte pentru unirea Ardealului cu Ungaria De fapt scopul urmarit de UDMR si gandit in laboratoarele dela Budapesta este ca cetateni romani de etnie maghiara sa se simnta straini in tara noastra, in felul acesta sarcina revansarzilor din Ungaria se simplifica mult.O VINA foarte mare o are PSDsi PNL ,deoarece UDMR cu 5%,impune guvernului tot ce doreste,de ce nu ar fi putut face acest lucru unul din cele doua partide care au 30%respectiv 20% daca doresc cu adevarat binele tari.Paticipand la guvernare puteau servi mai bine ineresele poporului,din opzitie servesc interesele lui VOICULESCU ,VANTU ,PATRICIU ect cae doresc capul lui BASESCU .POANTA si ANTONESCU nu lupta pentru binele tari,ei sunt MARIONETE si nu pot face mai mult decat doresc PAPUSARI iar papusari nu doresc binele tari

 9. credeti ca numai la Tg.Mures studentii maghiari ,majoritatea nu cunosc bine limba romana?In Oradea in scoli postliceale ,sau alte scoli aceeasi problema.In acest oras scrie in ziare ,ca sunt firme ,pentru care se cere cunoasterea l.maghiare,cine stie limba e favorizat.In Ungaria langa frontiera cu Romania la Jula[Gyula] in chioscurile de ziare si reviste nu sunt publicatii in l.romana pentru romanii din Ungaria nici pentru romanii care sunt turisti de merg la bai termale acolo.Problema asta ar trebui s-o puna romanii ,s-o rezolve ungurii din Parlamentul Romaniei cu fratii lor din parlamentul unguresc si proprietatile romanilor,aromanilor din Ungaria pe mainile cui sunt date,.Cum stau cu pagubele care le-a creat etnia lor romanilor autohtoni ,in 1848,in 1918,in perioada celui de-al doilea razboi mondial,la Ip,Trasnea,Sarmasag si-n alte localitati ardelenesti,au platit pagubele create romanilor?Oricum ,romanii au aici in Europa familia lor romanica,nu-s venetici si nu-s pun mosia stramoseasca la vanzare.Oricarui strain caruia nu-i plac romanii,limba ,istoria drapelul poate pleca din Romania.noi n-am adus pe nimeni cu forta pe pamanturile noastre.

 10. NU tin cond de nimic.Sterg cu usurinta istoria romanilor, isi arboreaza fara teama sau rusine steagul secuiesc,strazile au fost maghiarizate,refuza investitori /dezviltatori romani in acea zona si tot incearca sa puna% la% mana pe o parte din Romania.Ma rog sa nu se ajunga la asa ceva si sa fie opriti la timp, si ei si cei care ii ajuta

 11. Traian

  The Hungarians
  It is also true that the Hungarians of today look European. But their
  roots are Mongolic.

  From Britannica :(Languages of the world)
  “Racially the Uralic people present an unhomogeneous picture.In
  general they may be considered a bland of Europeans and Mongoloid types,with the more western groups(especially the Hungarians,Baltic-Finnic and Erzya Mardvin
  groups) being strongly European and those of the Urals primarily Mongoloid”.
  From ” De Administrado Imperio”by Constantine Porphyrogenitus
  (Byzantine Emperor,950AD)
  “These eight clans of the TURKS(Hungarians) do not obey their own
  particular princes…,They have for their first chief the prince who comes by succession of Arpad’s family…”
  From “The Mongols” By Jeremiah Curtin
  “Five groups of Mongols have made themselves famous in Europe:The
  Huns with their mighty chief Attila,the Magyars,The Turks or Osmanli,the
  Mongol invaders of Russia…”
  From “The Decline and Fall of the Roman Empire” By Edward Gibbon.
  “The(Hungarians) are distinguished by the Greeks under the proper and
  peculiar name of Turks, as descendants of that people who had conquered and reigned form China to the Volga (referring to the Mongols)”.
  Gaspar Heltai (1490?-1574) Transylvanian Saxon writer and Painter
  “The Huns, who we call now Magyars, when they lived in Scythia they were all hunters” At 373 they started to fled from Scythia and arrived to Pannonia where they settled near the river Tisza”
  Mahmud Tercüman’s codex. He wrote to the Turkish sultan Suleiman the first at 1543 AD.
  Tercüman gave us a very detailed history how the Huns became Magyars, how they invaded Europe and how they settled to Pannonia later on in a second wave. He gave us direct continuity between Attila and later kings of Hungary, who he consider as one royal dynasty, and its exactly what the older codexes wrote about.
  From “The Cambridge Medieval History” edited by J.H.Hussey.
  “The form ovyypoi,from which are derived the various names current to
  this day among the people of Europe(Old Church Slavonic,UGRI;
  Russian,VENGRI;German,UNGARN;English,HUNGARIANS;French,HONGROIS;Italian,UNGHERESI,and so on)comes from the Turkic ethnic name ONOGUR meaning
  TEN OGUR”
  From “The Thirteenth Tribe” by Arthur Koestler.
  “We also hear of a fearful encounter which St.Cyril, the Apostle of
  the Slav,had with a Magyar horde in 860,on his way to Khazaria.He was
  saying his prayers when they rushed at him luporum more ululantes-HOWLING IN
  THE MANNER OF WOLVES”.
  From “Britannica”(Languages of the world).
  “Recent study indicates that it is posible to speak of a Uralic
  racial type,an intermediate stage between the European and the Mongoloid,the
  basic features of which are medium-dark to dark hair and eye
  colour,relatively small stature and often a concave bridge of the
  nose”.
  From “Britanica” Hungarian.
  “The proto-Hungarians were apparently an ethnic blend of
  Ugric(Mongoloid) and Turkish peoples living in western Siberia…The Hungarians were
  the scourge of Europe,raiding as far afield as Bremen,Orleans and
  Constantinople(the English word OGRE-a men eating man,hideous cruel
  man,is a corruption of HUNGAR,attests to their notoriety).
  From “1000 years of Hungary” By Emil Lengyel.
  “(Hungarian) Folklore speaks about NIMROD the giant,who had two
  sons,HUNOR and HAGAR.The former was the ancestor of the HUNS,and MAGOR was the ancestor of the MAGYARS.”
  “The experience the Magyars left with the Western world was so
  traumatic that even generations later people form the West saw the Hungarians
  as apocalyptic monsters. Bishop Otto of Freysing spoke of the exterior of
  the Hungarians as ‘ferocious’ at the time of the Crusades :(Their eyes
  are sunken,their stature is short,their behavior wild,their language
  barbarous,so that one can either accuse fate or marvel at divine
  patience for having permitted these monsters the possession of an enchanting
  land)”.
  From “History of Hungary” By Denis Sinor
  “Though, geographically speaking, of European origin, the Hungarians
  who settled in the Danube valley were spiritually and materially,
  Asiatics, and belonged to the great Central Euroasiatic cultural family whose
  members lived dispersed form the Danube to China, from Persia and
  India to the Arctic. The Hungarian bows and arrows…were of exactly the same
  type as those used in Central Asia. As nomadic peoples generally do, the
  Hungarians disliked towns, and even houses, to which they preferred
  tents. According to Otto von Freisingen, as late as the middle of the
  twelfth century, summer and autumn were still spent under tents”.
  “It is, however quite certain that the Mongoloid type was well
  represented among them (Hungarians), and that they were, on the whole, of rather
  short stature, with short legs, bowed through continuous riding”.
  From George Kedrenos (12th century).
  (Describing the events which took place in 895).
  “The Emperor had sent the Patrician Skllerous to the Turks WHO were
  CALLED Hungarians (Oungroi) to convince them to cross the Danube and attack the
  Bulgarians…” (At this time the Hungarians used to live somewhere near Bug river,in
  a place called Etel-Kuzu).
  From John Zonnaras (12th century).
  (Describing the events of 895).
  “The Emperor convinced the Turks who lived near Danube and who ARE
  CALLED Hungarians (Oungroi) to start war against the Bulgars”.

  Ahmad ibn Rustah (Xth Cent AD). Persian explorer and geographer

  “The Magyars are a race of Turks and their leader rides out with 20,000 horsemen and this king is called k.nd.h and this name denotes their king, for the name of the man who is actually king over them is ĝ.l.h and all the Magyars accept the orders of their ĝ.l.h in the matter of war and defense and the like.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.