Prima analiza profesionista asupra "revoltei" anti-Basescu: Occupy Romania - Revolutia lichelelor - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Prima analiza profesionista asupra “revoltei” anti-Basescu: Occupy Romania – Revolutia lichelelor

A aparut prima analiza profesionista asupra “revoltei” anti-Basescu, operatiune stradala iesita din tiparul “revolutiilor” finantate de George Soros, in cazul nostru sub titulatura perfect aleasa chiar de catre protagonisti, de “Occupy Romania”. Analiza, pe care o publicam integral, este realizata de o minte stralucita, cu o evidenta cunoastere a mecanismelor razboiului secret impotriva Romaniei. “Bu­cu­reştiul a devenit un teatru de război în care două grupări din cadrul elitei politice şi economice americane îşi rezolvă disputele interne. Ultimele ac­ţiuni ale preşedintelui Băsescu au vizat distrugerea fluxurilor financiare prin care se alimentează “băieţii deş­tepţi”, care până nu demult au beneficiat de o protecţie internaţională imbatabilă”, se scrie in prima analiza coerenta asupra situatiei actuale. Concluzia si previziunea ei: “revolta” esueaza din cauza ineptiei organizatorilor.  Redam integral textul ce poarta titlul editorial “Revoluţia lichelelor”, cu felicitarile noastre colegiale adresate autorului/autorilor nu fara a face insa precizarea ca “baietii destepti” in cauza sunt conectati nu numai la Washington ci si la Moscova si Tel Aviv.

Revoluţia lichelelor

Pentru un observator care nu a văzut îndeaproape o “revoluţie colorată”, ce­ea ce se petrece la Bu­cureşti poate părea un “protest al oamenilor răbdători”, “o răbufnire a societăţii civile” sau “o acţiune în stil indignados”. Pentru niş­te observatori care au văzut în­de­a­proa­pe câteva “revoluţii colorate”, in­clusiv din spaţiul ex-sovietic, ceea ce se pe­trece la Bucureşti nu poate fi ca­talogat drept altceva decât o tentativă jenant de stângace de a reproduce un algoritm adus din exterior, dar neînţeles de către cei care încearcă să-l im­ple­menteze.

Situaţia ultimelor zile reproduce sche­ma “implementării accelerate a unui regim democratic” descrisă în “ma­nualele” scrise de cunoscutul specialist american Gene Sharp. În cazul protestelor de la Bucureşti asistăm la o situaţie paradoxală, în care de pe ambele părţi ale baricadelor politice şi stradale se află personaje cu pregătire americană şi ambele tabere mizează pe sprijin extern. Se vede clar că elita politică de la Bucureşti este divizată şi conducerea PD-L l-a trădat pe pre­şe­din­tele Băsescu, lăsându-l aproape sin­gur îm­potriva unei tentative de schimbare a regimului. Este clar că organizatorii pro­testelor au mizat pe un succes ră­sunător şi acum liderii PD-L se află într-o situaţie deosebit de dificilă, ei devenind ţinte sigure pentru represalii ulterioare din partea loialiştilor băse­s­cieni. Orice ar face, liderii PD-L care s-au făcut nevăzuţi în perioada de criză nu vor mai fi iertaţi. Judecând după comportamentul liderilor opo­ziţiei politice, se poate spune că nici ei nu prea cred în succesul operaţiunii de răsturnare a regimului lui Traian Băsescu şi sunt uimiţi de lipsa spriji­nului exterior care să influenţeze în mod semnificativ raportul de forţe pe plan intern.

Pentru a face o analiză coerentă a situaţiei create merită să facem câteva observaţii de ordin tehnic.

1. Protestele au urmat algoritmul clasic prin care se urmăreşte iniţierea unui avânt protestatar pe baza unui motiv concret şi, ulterior, “genera­li­za­rea” acestor proteste în vederea schim­bării regimului politic. De cele mai multe ori, organizatorii “revoluţiilor co­lorate” utilizează pretextul unor pre­su­puse (sau reale) falsificări ale ale­ge­ri­lor, dar ca pretext poate servi aproa­pe orice, începând de la presupuse abuzuri ale forţelor de ordine (Libia) şi terminând cu conflicte de muncă (Ka­zahstan). În cazul României s-a uti­lizat la maxim pretextul “privatizării serviciilor de ambulanţă” ceea ce nu este altceva decât o manipulare informaţională grosolană. Invităm pe toţi care nu sunt de acord cu această apreciere să arate concret (articol, paragraf, pro­po­ziţie) o asemenea prevedere în pro­iec­tul legislativ propus de comisia pre­zidenţială. Preşedintele a procedat absolut corect din punct de vedere tehnic atunci când a retras proiectul modificărilor legislative, reducând astfel posibilitatea organizatorilor pro­tes­telor de a coopta mai mulţi susţinători şi forţându-i să treacă accelerat la re­orientarea protestelor pe făgaş strict politic. Evident, tentativa de a reforma sistemul sanitar a fost întreprinsă la un moment greşit şi a avut o susţinere in­formaţională absolut execrabilă. Pre­supunem că cei responsabili de aceas­tă operaţiune au fost demişi pentru că sunt fie incompetenţi şi irecuperabili din punct de vedere intelectual sau au acţionat în interesul oponenţilor po­litici ai preşedintelui. Pe cei care consideră că reforma sistemului sanitar a fost întreprinsă pentru facilitarea furtului banilor publici de către “baronii PD-L din sănătate” îi invităm să gă­seas­că prevederile din actuala lege care îi opresc pe zişii “baroni” de la fur­tul banilor publici şi îi invităm să se gândească dacă nu cumva starea de­plo­rabilă a sistemului de sănătate ara­tă că acolo deja se fură practic tot ce se poate fura. Modificarea sistemului sanitar ar fi dus doar la reorientarea flu­xurilor financiare, şi aceasta era mi­za conflictului din jurul iniţiativei le­gislative prezidenţiale.

2. Protestele au beneficiat de sprijin informaţional masiv din partea unor structuri de media care au participat activ la răspândirea dezinformării şi au creat o imagine foarte favorabilă a protestelor. Din perspectiva unui specialist în manipulările mediatice, tentativele de a convinge populaţia să iasă în stradă erau foarte evidente şi au fost făcute sârguincios, dar fără o pricepere tehnică deo­se­bită. “An­te­ne­le”, Realitatea TV şi RTV preferau să transmită imagini filmate sub unghiuri verticale (0 grade sau 15 grade) care creează impresia vizuală a unei mul­ţimi mari, chiar şi în condiţiile în care este filmat doar un grup dispersat de oa­meni. Periodic, se lan­sau ştiri des­pre mii de protestatari care vin la Bu­cu­reşti din alte oraşe sau mii de studenţi care vin să se alăture protesta­tarilor din Piaţa Uni­ver­si­tăţii. Ulterior, aceste ştiri nu obţineau nicio confirmare, dar în condiţiile unei operaţiuni de manipulare informaţională este foarte important ca per­soanele care se gândesc la participarea la proteste să simtă că nu sunt singure şi că, de fapt, la proteste deja participă un număr mare de persoa­ne. Mesajele transmise de invitaţii din studiourile TV aveau un subtext clar: puterea se teme de pro­testatari şi pu­terea este lipsită de legitimitate. În li­te­ratura de specialita­te, acest proce­deu se numeşte “transfe­rul legitimităţii” şi constă în crearea unei impresii că autoritatea legitimă se află în mâinile protestatarilor, iar statul nu mai are nicio autoritate în afara celei formale. Specialiştii cunosc un aspect interesant al psihicului uman, aspect pe ca­re îl avem în co­mun cu cimpanzeii şi alte primate: per­cepţia autorităţii la nivel individual este legată de comportamentul indivizilor din jur şi nu de o apreciere obiectivă a realităţii. În cazul “revo­luţiilor colorate”, acest aspect este fo­losit în felul următor: individului i se sugerează în repetate rânduri faptul că cei care deţin pu­terea formală în stat nu mai au autoritate reală, iar cei care reprezintă sau sunt asociaţi cu pro­testele sunt trataţi cu reverenţa şi res­pectul rezervat persoanelor care deţin autoritatea reală. Această teh­nică se realizează prin sugestii verbale şi non-verbale, sco­pul final fiind spargerea barierei psihologice care îi împiedică pe indivizi să intre în conflict deschis cu autorita­tea. Spargerea acestei ba­riere psiholo­gice la nivelul maselor populare este necesară pentru a ob­ţine o participare activă a populaţiei la proteste. În cazul situaţiei de la Bucureşti, tentativa unui “transfer de autoritate” a exis­tat, dar a eşuat la­mentabil din câteva motive printre care se numără lipsa de pricepere din partea specialiştilor autohtoni în ma­nipularea mediatică şi lipsa unui lider vizibil, carismatic şi îndeajuns de curajos să-şi asume rolul de “recipient” al “transferului de au­toritate”. Lideri noi nu există, liderii actuali s-au eschivat de la participare activă (Vic­tor Ponta a fugit la Stras­bourg, iar Crin Antonescu este agitat verbal şi impotent organizaţional), iar liderii din garda veche s-au făcut ne­văzuţi sau s-au internat de urgenţă. În stil clasic securistic, liderii opoziţiei îşi doresc ca “revoluţia” să fie făcută de altcineva, iar ei să participe doar la împărţirea ulterioară a ciolanului bu­getar. Avem o simpatie nulă faţă de personaje gen Yushchenko, Saakash­vili sau Yusuf al-Qaradawi, dar aceşti lideri au avut decenţa să stea în frig împreună cu protestatarii şi să respire gaz lacrimogen împreună cu ei. Li­de­rii opoziţiei româneşti preferă să vadă “protestele” în confortul unei camere de hotel de la Strasbourg sau al unei vile de protocol, ceea ce îi descalifică total din punct de vedere profesional.

3. Este evident că protestatarii au căutat în mod intenţionat confruntă­rile violente cu forţele de ordine. Fie­care “revoluţie colorată” are nevoie de victime, de morţi şi răniţi care “să dea bine pe sticlă” şi să devină simboluri mediatice cu rol de martiri ai luptei împotriva regimului. De fiecare dată, protestatarii violenţi provin din rândul unor organizaţii formale sau in­formale de tineret şi au o anumită pre­gătire în domeniul luptelor de stradă. Ideea de a folosi galeriile echi­pelor de fotbal în calitate de “trupe de şoc” ale revoluţiilor colorate nu este nouă şi a mai fost pusă în practică la Kiev şi la Belgrad, însă în cazul Ro­mâ­niei există o particularitate interesantă. În cadrul operaţiunilor similare din alte ţări, ultraşii erau doar “vârful de lance”, în timp ce nucleul dur al protestatarilor era format în mare mă­sură de membrii unor organizaţii de tineret cu caracter po­litic sau social (“Otpor!” din Serbia, “Kmara” din Geor­gia, “Pora” din Ucra­i­na, aripa tâ­nără a “fraţilor musulmani” din Egipt etc), dar la Bucureşti nucleul protestatarilor a fost format chiar din ultraşi, conducând la o auto­discreditare a pro­testelor. Opoziţia nu are organizaţii viabile de tineret deoarece banii care s-au alocat pentru dezvoltarea acestora s-au redirecţionat sistematic spre buzunare individuale, iar acum opozi­ţia plăteşte pentru această strategie defectuoasă. Motivul pentru care sunt folosite galeriile echipelor de fotbal este simplu: galeriile sunt bine organi­zate, iar coordonatorii acestora sunt controlaţi ferm de către personaje cu legături strânse în cadrul serviciilor secrete. Faptul că o parte importantă a serviciilor a parti­cipat la organizarea acestei operaţi­uni este evident din spri­jinul acordat protestelor de către “unitatea informaţională” infiltrată în media, din com­plicitatea tacită sau activă a organizaţiilor media (B1, TVR etc.) care, teoretic, ar trebui să spriji­ne poziţia preşedintelui, din comportamentul li­derilor PD-L care doresc să “iniţieze un dialog structurat cu socie­tatea” şi chiar din participarea activă la pro­teste a galeriilor controlate pe fi­liera “civililor” din cadrul UNPR. Re­petăm: asistăm la un război intern al elitelor politice, în care Băsescu a ră­mas singur împotriva tuturor, dar ni­meni nu este îndeajuns de curajos încât să participe vizibil la luptă, preferând metoda clasică şi securisti­că de a acţiona prin interpuşi. Partici­parea ultraşilor la proteste şi eşecul lor în crearea unor “imagini şocante” care să poată fi folosite pentru propagandă ulterioară au avut un efect in­teresant asupra strategiei mediatice a “revoluţionari­lor”. În fond, spectatorilor le-a fost prezentată o imagine profund schizofrenică: pe de o parte, ultraşii erau declaraţi “huligani” şi “agenţi ai serviciilor” care au fost in­filtraţi în rândul protestatarilor pentru a genera violenţe, dar pe de altă parte numărul ultraşilor era folosit în calcu­lele numărului total al protestatarilor. Dacă teoria (absurdă) conform căreia ultraşii erau de fapt “agenţii serviciilor” este corectă, atunci trebuie re­cunoscut faptul că protestele de la Bucureşti au strâns efectiv câteva sute (nu mii!) de participaţi, iar dacă ul­traşii constituie o componentă natura­lă a protestatarilor, atunci trebuie recu­noscut faptul că violenţa de stradă face parte integrantă din strategia pro­testelor care se doresc a reprezenta “societatea civilă”.

4. Un alt procedeu de manipulare care este folosit pe larg de către “unitatea informaţională” din media este “demonizarea neutrilor”. Orice individ care nu achiesează complet şi to­tal la “avântul protestatar” este de­clarat “băsist”, “portocaliu”, “agent al serviciilor băsesciene” şi “susţinător al dictaturii”. Scopul acestei manipulări este impunerea unei alegeri binare: fie individul îl susţine în totalitate pe Băsescu şi, implicit, toate aspectele negative ale actualului sistem, fie trebuie să-i susţină întrutotul pe protestatari şi să iasă în stradă. Inamicul de moarte al oricărei “revoluţii colorate” este cetăţeanul care gândeşte limpede şi îşi pune o întrebare simplă: ce se întâmplă după schimbare? În conse­cinţă, oricine care-şi va pune această întrebare va fi discreditat şi declarat “suporter băsist”, deşi această întrebare este de bun simţ.

5. Protestele au beneficiat de un oarecare sprijin din partea unor organizaţii media internaţionale (Associa­ted Press şi Reuters) care au scris despre “proteste împotriva măsurilor de austeritate la care participă mii de persoane”, dar până acum nu există vreo declaraţie dură a oficialilor eu­ro­peni sau americani care să ofere sprijin protestatarilor şi iniţiativelor de de­clanşare a alegerilor anticipate. Această situaţie îi debusolează pe or­ganizatorii operaţiunii care conside­ră că trebuie să mai întreprindă eforturi pentru a obţine suportul public al Ves­tului, deşi cei mai inteligenţi dintre ei deja îşi dau seama că acest su­port nu va veni.

Dintre toate condiţiile necesare schim­bării cu succes a unui regim politic, actuala opoziţie a îndeplinit doar una. Pentru a schimba un regim politic este necesar ca printre elitele politice şi structurile de informaţii să se găsească îndeajuns de mulţi trădători pentru ca sistemul să nu se mai poată apăra în mod eficient. Se pare că la momentul actual preşedintele Bă­sescu a fost trădat de toţi aliaţii politici şi de majoritatea structurilor de informaţii. Judecând după evoluţia situaţiei, alături de Băsescu este SPP, o parte a “0215” şi o parte din SRI. La capitolul “cooptarea trădătorilor”, rata de succes a opoziţiei a fost de aproa­pe 100%. Din punctul nostru de ve­de­re, dacă Traian Băsescu nu cedează nervos, şansele de succes ale unei re­vo­luţii bazate doar pe o trădare ma­si­vă a elitelor politice şi a persoanelor cu o coloratură specifică a ochilor sunt egale cu zero. Experienţa anteri­oa­ră ne sugerează că preşedintele nu va ceda nervos.

Ceea ce îi lipseşte operaţiunii de înlăturare a lui Traian Băsescu este un lider carismatic şi un program pozitiv de acţiune. Organizatorii au mizat pe ratingul şi popularitatea celor care vor îndemna (direct sau voalat) la ieşirea în stradă, considerând că sentimentul anti-Băsescu corelat cu sprijinul mediatic masiv va fi suficient pentru de­clanşarea unor proteste de anvergură, a căror presiune îl va forţa pe Băsescu să renunţe la putere. Se pare că organizatorii operaţiunii nu au acordat aten­ţia cuvenită capitolului din manual care explică faptul că oamenii sunt dispuşi să iasă în stradă atunci când, pe lângă insatisfacţia faţă de prezent, au şi speranţe puternice la un viitor mai bun de după schimbare.

Jude­când după numărul infim al protestatarilor, majoritatea românilor consi­deră că ecuaţia Ponta + Anto­nes­cu nu este egală cu un viitor mai bun, ci doar cu schimbarea echipei care gestionează furtul banilor publici. Aceas­tă constatare, de fapt, nu înseamnă că actualul sistem este bun, ci doar atra­ge atenţia asupra faptului că opoziţia nu a reuşit să echipeze “avântul pro­testatar” cu un lider carismatic şi un program care să fie cunoscut şi susţi­nut de o masă largă a populaţiei. Or­ganizatorii mizează pe sprijin extern la fel cum au mizat organizatorii altor “revoluţii colorate”. Căutarea sprijinului extern este unul dintre scopurile călătoriei lui Victor Ponta la Stras­bourg, însă efectul acestor tentative va fi unul nul. În politica românească nimic nu se întâmplă fără acordul ta­cit sau explicit al Ambasadei SUA, iar Gitenstein este mai tăcut ca niciodată. În situaţii asemănătoare din alte ţări, ambasadorii vestici (în frunte cu am­basadorii SUA) atacau la baionetă au­torităţile statului şi ofereau sus­ţi­nere, inclusiv logistică, organizatori­lor pro­tes­telor.

În aceste condiţii apa­re în­treba­rea firească: cum s-a ajuns în si­tua­ţia în care la Bucureşti s-a organizat o coaliţie largă a forţelor politice, oli­gar­hice şi “informaţionale” care a lan­sat o tentativă de “revoluţie colorată” făcută după tehnologie americană, dar sprijinul oficial al Washingtonului lipseşte cu desăvârşire? Explicaţia este paradoxală, dar doar ea oferă răspunsuri coerente la toate întrebările. Bu­cu­reştiul a devenit un teatru de război în care două grupări din cadrul elitei politice şi economice americane îşi rezolvă disputele interne. Ultimele ac­ţiuni ale preşedintelui Băsescu au vizat distrugerea fluxurilor financiare prin care se alimentează “băieţii deş­tepţi”, care până nu demult au beneficiat de o protecţie internaţională imbatabilă (a se compara comportamentul lui Taubman şi comportamentul lui Gitenstein). Aceste acţiuni sunt sprijinite de FMI, o parte a Comisiei Europene şi persoane cu “afilieri in­teresante” gen Mark Mobius, însă acest lucru nu înseamnă că toate forţele active în politica globală din partea americană sunt de acord cu acest comportament al administraţiei Oba­ma. Amintim cititorilor că o bună par­te din actualele elite politice şi “informaţionale” a fost creată şi susţinută de personaje din sfera neoconservatoare a politicii americane care se află într-o opoziţie vehementă faţă de ac­tuala administraţie şi politica acesteia care vizează retragerea graduală din zone care în urma modificărilor conjuncturii internaţionale au intrat în sfera de interes şi influenţă a altor puteri globale. Pentru “băieţii deş­tepţi” şi actuala elită politică, înlăturarea de la putere a lui Traian Bă­sescu care colaborează eficient cu administraţia Obama şi sărbătoreşte venirea noului an chinezesc la am­basada Chinei a devenit o chestiune de supravieţuire şi menţinere a accesului la finanţare.

Situaţia economică şi conjunctura internaţională generală i-au făcut să se grăbească, alegerile din noiembrie fiind prea departe pentru a mai putea fi utile unor personaje care sunt vizate astăzi în multiplele dosare care deja au ajuns sau în cu­rând vor ajunge publice. Tentativa stângace de a organiza o “revoluţie colorată” la Bucureşti a fost făcută în disperare de cauză şi va intra în istorie drept o “revoluţie a lichelelor”, “revoluţie” care a eşuat din cauza inepţiei terminale a organizatorilor.

Redacţia Economică / Cronica Romana via Ziaristi Online

 

Print Friendly, PDF & Email

55 comments

  • victor ponta

   oare ce a fost in Piata Universitatii pentru cei care asista la neputinata usl de a marsa cu protestatrii platiti doar in avans?
   nu poate fi dect o ,,tentativă jenant de stângace de a reproduce un algoritm adus din exterior, dar neînţeles de către cei care încearcă să-l im­ple­menteze.’

   proteste…la Arc?
   nu ei vor sa ia totul in Piata sau ca la piata

   forta Base

 1. Daniela

  Sint perfect de acord cu dumneavoastra,ma doare ca imaginea Romaniei este afectata si poporul manipulat.
  Va rog frumos faceti ceva sa inceteze manipularea romanilor de catre anumite televiziuni.
  Mult succes !
  PS.Admir mult jurnalisti adevarati,pacat ca prea putini romani va cunosc!

 2. sabina

  Am o intrebare: De cine e scris articolul? Cine e in spatele “Redacţia Economică / Cronica Romana via Ziaristi Online”? Multumesc

  • superviser

   @sabina
   Buna intrebare. Raspunsul este urmatorul: este evident faptul ca articolul nu a fost scris de cineva (ziarist) din cadrul site-ului ci de catre cineve din “afara”, care ulterior a fost transmis prin mail spre publicare. Dupa stilul in care este scris, “analiza profesionista” a fost redectata in laboratoarele negre ale Cotroceniului, si eu mizez 100% pe SEBASTIAN LAZAROIU. Il tradeaza totul: stilul, sustinerea pentru presedinte, atacul disimulat impotriva PDL etc. Sa ma contrazica cine nu crede. Asa ca orice comentariu cu privire la “profesionalismul” si “independenta” sau “impartialitatea cu care a fost scris articolul nu merita nici macar comentate.

   • eXpress

    |Author

    @supervizer
    Va contrazicem noi. Lazaroiu nu e capabil de asa ceva. El e cu revolutia curvelor care cica de-abia asteapta sa intre in legalitate impreuna cu Novaia Republika, ultimul rebut al FundAtiei plesuviene Noua Europa.

   • coslin

    .ApostoLACHE! Reciteste! Poate la a doua lectura intelegi ceva.

    Un alt procedeu de manipulare care este folosit pe larg de către “unitatea informaţională” din media este “demonizarea neutrilor”. Orice individ care nu achiesează complet şi to­tal la “avântul protestatar” este de­clarat “băsist”, “portocaliu”, “agent al serviciilor băsesciene” şi “susţinător al dictaturii”. Scopul acestei manipulări este impunerea unei alegeri binare: fie individul îl susţine în totalitate pe Băsescu şi, implicit, toate aspectele negative ale actualului sistem, fie trebuie să-i susţină întrutotul pe protestatari şi să iasă în stradă. Inamicul de moarte al oricărei “revoluţii colorate” este cetăţeanul care gândeşte limpede şi îşi pune o întrebare simplă: ce se întâmplă după schimbare? În conse­cinţă, oricine care-şi va pune această întrebare va fi discreditat şi declarat “suporter băsist”, deşi această întrebare este de bun simţ

    • Vlad

     Dar cum ramane cu cei care au iesit in strada pentru ca nu mai suporta mesajele negative si controlul politic asupra intregului sistem democratic? Aceia care nu vad in USL o solutie. Aceia care simt nevoia sa isi recastige demnitatea furata de sistemul politic corupt si in acelasi timp vor face la fel si cand USL-ul poate va veni la putere?
     Cum ramane cu cei care nu accepta umilinta doar pentru ca nu vad o situatie mai buna intr-un sistem posibil la fel de rau?

     Cum ramane cu neutrii astia?

   • anon

    coslin, sunt sigur ca tu care nu stii nici macar sa scrii corect in limba romana, ai inteles tot! “na-i” = n-ai, “daltonistu-le” = daltonistule…

  • superviser

   Esti sigur ca acest articol a fost scris de un “ziarist”. Daca ar fi asa articolul ar fi semnat pentru ca orice ziarist are orgoliul sau profesional care il face ca orice scris sa-i poarte in mod explicit numele. Pe de alta parte insasi utilizarea cuvantului “profesionista” dupa “analiza” dovedeste fara voia autorului ca acesta a fost scris nu de un ziarist, care nu este prin fisa postului un “profesionist” al tehnicilor de manipulare publica ci un profesionist al informarii publice. Pot afirma, fara sa gresesc prea mult, ca analiza respectiva a fost facauta de catre un sociolog (ex. Sebastian Lazaroiu) sau de catre “profesionistii” de la serviciile secrete.

 3. liviu sorin

  ma mir cum de nu se pacalesc oamenii si nu musca momeala sa iasa in strada sunt putini care au iesit parerea mea in atatea zile ieseau mult mai multi haha lipseste sperantza de data asta daca iesea un erou sa spuna eu sunt cel mai bun si lumea esea dar …

 4. gica dlm

  articol pupincurist scris la comanda politica probasescian. 1. citeste mai intii rahatul ala de proiect de lege si abia mai apoi emite pretentii ca stii ce spui. e o lege cu dedicatie pentru export de pib, vezi conditiile primare de contractare a asiguratorilor. tot proiectul ala e o mizerie si face praf un sistem de sanatate imperfect, insa functional. 2.nu a fost nevoie de nicio manipulare mediatica, cei sapte ani de dat cu oistea-n gard si de jaf national au fost arhisuficienti. atitudinea de stapani de sclavi a puterii peste un popor vandut pana la a saptea generatie a alimentat furia care a avut nevoie de un pretext bun pentru a rabufni. cei acre au declansat actele violente sunt jandarmii in cardasie cu cei platiti sa faca circul asta. daca erai in piata universitatii, ai fi inteles mai multe 3. media internationala a semnalat vag si superficial ceea ce se-ntimpla in romania abia dupa 3 zile de proteste. restul sunt divagatii 4. ar fi bine sa consulti un sondaj de opinie. oricare 5. teoria cu baietii destepti pica. ei au fost, sunt si vor mai fi indiferent de regim. exista interese straine si palme care se dau, e adevarat, insa motivele sunt altele

  • arici pogonici

   Solutiile pentru incheierea protestelor…..cerute de cei care tzipa in strada!
   .de Cristian Tugurel la 17 ianuarie 2012 la 18:48.1.Abrogarea legii Funeriu, revenirea la sistemul de dinainte şi eliminarea camerelor video la bacalaureat. Anularea rezultatelor bacalaureatului din 2011 şi reluarea examenului, fără camere video.
   2.Avînd în vedere că e criză şi oamenii au nevoie de mai mult ajutor decît de obicei, salariile bugetarilor vor reveni la nivelul din mai 2010 plus o creştere de 25%.
   3.Creşterea pensiilor cu 50%.
   4.Eliminarea şomajului.
   5.Abrogarea legii asistenţei sociale şi revenirea la sistemul de dinainte.
   6.Ştergerea datoriilor către bănci ale tuturor cetăţenilor români
   7.Abrogarea Codului Muncii şi revenirea la Codul Năstase.
   8.Abrogarea Codurilor Penale şi Civile şi revenirea la cele anterioare.
   9.Anularea Micii Reforme din Justiţie.
   10.Eliminarea cotei unice de impozitare şi creşterea taxării pentru bogaţi, rentru a susţine creşterea pensiilor, salariilor şi pentru un sistem de sănătate şi un sistem de educaţie civilizate şi gratuite.
   11.Închiderea dosarelor politice (Năstase, Vântu, Hrebenciuc, Robert Negoiţă, Copos, Voiculescu, Marian Iancu, Ioan Neculaie, Radu Mazăre, Costiniu-soţul, Cătălin Voicu) şi acordarea de plăţi reparatorii pentru victime. Astfel, fiecare victimă va calcula cîţi bani ar fi făcut dacă era lăsată în pace să facă şi nu era sub urmărirea penală a statului poliţienesc.
   12.Desfiinţarea ANI
   13.Desfiinţarea DNA
   14.Înlocuirea lui Kovesi cu Bianca Dragusanu.
   15.Anularea hotărîrii definitive prin care Dan Voiculesu era declarat colaborator al Securităţii. Acordarea în schimb unui certificat de dizident şi a unui certificat de revoluţionar. Conform certificatului de dizident, în 21 decembrie 1989 Dan Voiculescu era deţinut politic la Jilava. Conform certificatului de revoluţionar, în 21 decembrie 1989 Dan Voiculescu era în piaţă, striga Jos Ceauşescu.
   16.Reînfiinţarea SMURD. Ştim că nu a fost desfiinţat dar protestatarii nu ştiu asta.
   Asa e bine maria ta?:)

 5. Dorin

  Excelent articol! Ma bucur ca mai exista jurnalisti echidistanti si dornici sa prezinte opiniei publice faptele asa cum sunt…fara distorsiuni..si in profunzimea lor. Felicitari!

 6. Deveanu Silviu

  HA,HA,HA !!! Daca asta-i analiza profesionala, profesionista…eu sunt Alexandru Macedon.Sa va fac eu analiza diagnostic: 1. oameni simpli au iesit in strada dupa ce au acumulat decenii de frustrari 2. Cei din strada au prins curaj, au ajuns sa aiba chiar tupeu 3. Basecu cade, guvenul demisioneaza, alegeri anticipate, guvern provizoriu pentru organizare alegeri 4.Totul va reintra in ”normal”, dupa 1 mai a.c., alti actori, aceiasi piesa

 7. cola

  Corecta analiza vis a vis unele elemente, dar premisele si concluziile sunt eronate din punctul meu de vedere… E adevarat, udrea si basescu au bagat mana in buzunarul ‘stapanilor’ – vezi actiunea sfaraiala si asociatii – dar de ce ar fi mai ok daca interesele din energie ar fi transferate catre fonduri de investitii suspecte arabe sau mai stiu eu care, si nu catre cele care au fost convenite. Pozitia articolului arata autorii ca fiind (co)interesati in varianta basescu/udrea. Doi la mana, basescu a devenit total inutil stapanilor de peste ocean – nu mai poate impune rosia montana nici alte tunuri impotriva tarii astea, si autoritatea sa este deja zero.. Niciun stapan nu pastreaza o sluga inutila si hoata pe deasupra. Vom vedea, se pare ca suntem total distrusi pe termen lung, cu si fara basescu. Dar niste pedepse pentru cei care isi vand tara nu strica niciodata.
  PS1: Verificati care sunt ‘mogulii’ din spatele respectivului ziar, ca si eu sunt curios care sunt taberele in razboi in cazul asta
  PS2: Lumea e in mod real nemultumita si umilita
  PS3: cronica romana a CENZURAT acest comentariu

 8. mishu jsmie

  Indignarea, in Romania si pretutindeni, este in privintza intregii clase politice. Tzarile s-au trezit cu datorii pe care nu le-au facut singure guvernele in functzie. S-au trrezit cu aparate de stat incete, birocratice, supradimensionate, pe care nu le-au adus doar ultimele guverne. La unii ultimele 10-20, in democratiile mai tinere ultimele 5-6. Oricat le-ar placea sa-si scoata ochii la televizor si in Parlamente, politicienii stiu ca ieri, acum 4 ani, acum 8 sau 20 de ani au pus si ei o piatra de piciorul respectivei tzari. Si adesea doar pentru a se mentzibne la putere, pentru a mai capata cateva voturi in plus. Din demagogie, din lashitate, din lipsa de viziune.
  “Indignatzii” adevaratzi, nu aia cu simbrie cu ora, nu iubesc nici un politician. Mai dureaza un pic pana vor realiza ca nu e suficient sa strigi “Jos”, ci trebuie sa pui ceva in loc. O noua clasa politica, cu alte reguli, cu alte moravuri.

 9. Emi

  Cateva mentiuni:

  -nu se mentioneaza numele autorului

  -oamenii sunt diferiti. Pentru că oamenii sunt diferiti, văd lumea diferit. Autorul textului a vazut o ”revolutie colorată”. Dar de ce nu poate fi totul așa cum pare, fără o analiză prea complicată, și anume:

  -de ce oamenii din strada sunt obligatoriu organizati si instrumentati de cineva? de ce nu se poate accepta ca oamenii sătui de sărăcie, de comportament dictatorial al presedintelui tarii, de lipsa serviciilor medicale, asistenta sociala, nemultumiti de taxa auto, care vor să salveze rosia montana etc etc etc, atunci când au ajuns la limita rabdarii romanesti, au iesit sa urle si sa zbiere ce-au pe suflet, au iesit sa protesteze. E asa greu de crezut chestia asta?

  -aia din galerie…trebuie neaparat sa fi fost instrumentati de o minte diabolica care pune la cale planuri marete? De ce nu putem accepta ca exista romani care pur si simplu vor sa fie violenti (si au vazut acum o ocazie), sau care vor sa se bata cu jandarmii, pentru ca au dispute neincheiate de pe stadioane, si au vazut acum ocazia, si au venit sa faca asta, sau se cred masculi alfa si simt nevoia de niste senzatii tari, simt nevoia sa se joace live in viata reala, alergatura cu jandarmii, aruncatu cu pietre la tinta, sau simt nevoia sa nu mai fie constransi la infinit de niste reguli pe care nu ei le-au stabilit etc? E atat de greu de crezut?

  -de ce media obligatoriu este parte constienta si activa la planul maret de revolutie colorata? De ce nu putem accepta ca trusturile media in principiu si-au ales de mult partea? De exemplu Antenele sunt de ani buni impotriva lui Basescu. Nu e logic deci, să se joace cu cadrele si unghiurile de filmare, pentru a nu crea impresia ca sunt doar 3 tantari in piata? Era logic ca vor face asta, se pliaza perfect cu orientarea lor politica pe care o au de ani de zile. Dar oricum, cei mai multi de la TV au recunoscut ca erau puțini la proteste, cel putin in Buc la UNIV. Nu s-a pus accentul foarte mult pe numarul protestatarilor. Mai important era ce strigau si ce vroiau.

  -Faza cu ”daca nu protestezi cu noi esti basist” nu pleaca dintr-o chestie planuita in ascuns, nu este o tactica a nimic. Reliefeaza destul de bine natura umana, si ignoranta romanilor la ideea ca oamenii sunt diferiti. Toata chestia asta pleaca de la faptul ca oamenii nu inteleg ca oamenii sunt diferiti. Si oamenii au impresia ca parerea lor este adevarul absolut, si nu exista alte variante corecte, decat cea a lor. Motiv pentru care, cand vine unu care nu face ca tine, nu zice ca tine, nu gandeste ca tine, este o amenintare pentru sistemul iluzoriu pe care ti l-ai creat, in care tu tot timpul ai dreptate si le stii pe toate, si mai ales tu nu gresesti. Deci acel personaj care se va opune, in orice fel cu ceea ce sustin protestatarii va fi respins de cei mai muli dintre ei prin chestii de genul ”esti un basist” si tot ce mai scria in articol la acest capitol.

  -”intrebarea de bun simt” ”ce se intampla dupa?” este cam manipulatorie si din propaganda portocalie. Lumea functioneaza pe etape. (intai ma scol, ma spal pe fata si pe dinti, mananc, ma imbrac, plec). Cand apare o nemultumire atat de mare fața de un personaj (in speță Traian Băsescu), prima etapa este IL SCHIMB, si abia a doua etapa este CE PUN IN LOC?. Pentru că stim deja ca Basescu este MOARTEA pentru acest popor el trebuie neaparat schimbat. Legat de cei care vor veni avem incertitudini despre cum se vor comporta. Insa despre Basescu avem certitudini clare demonstrate în practica in cele 2 mandate de presedinte ”jucator” (dictator)

  -chestiile pe care le-au scris strainii despre ce se intampla, trebuie obligatoriu sa fie si alea instrumentate si coordonate de o minte ascunsa malefica? Nu exista sanse ca publicatiile straine sa fi preluat si ele cifrele anuntate prin presa romana (legat de numarul protestatarilor)? Nu se poate sa se fi uitat si ei pe niste casete video filmate la proteste, si sa fi estimat un numar?. Nu se poate sa fi avut un corespondent trimis la Bucuresti care a estimat, cu perceptia lui, un anumit numar de protestatari (mai multi sau mai putini). E atat de greu de crezut chestia asta?

  -faptul ca romanii nu ies in strada mai multi nu este neaparat pentru ca nu le place de Ponta si Antonescu, care ar fi teoretic alternativa. Nici n-au legatura ei cu protestele spontane din Bucuresti si din tara. Protestele sunt toate reunite sub aceeasi idee si dorinta. JOS REGIMUL DICTATORIAL INSTAURAT DE TRAIAN BASESCU! Chestie cu care sunt de acord probabil peste 60% – 70% dintre romani. Insa nu ies in strada dintr-o gramada de motive (greșite) pe care le-am explicat la linkul următor:

  http://ceicunoi.wordpress.com/2012/01/18/de-ce-nu-protesteaza-mai-multi-romani-in-strada-pol4/

 10. De acord! Exista multe alte elemente ale planului pornit, inca de anul trecut. Se petrece, totusi! Ce facem? Venim cu solutii? Sau “stam” cuminti, bucurandu-ne ca “nu ne lasam manipulati”? Anul acesta vor avea loc multe schimbari! Si depasesc chiar si previziunile “laboratoarelor”! Lucrurile “se misca”! Cata “libertate” vrem? Un pic… mai multa sau…?

 11. viezure

  excelent articol,ar trebui publicat in toate ziarele poate il citeste si mircea badea la antena lui…
  foarte bine ai zis,este revolta lichelelor

 12. Pentru toti cei care de 22 de ani “ne-au vrut binele”!
  Va multumim! Daca voi ne vreti, NOI NU VA VREM!

  Ne-am trezit din hibernare- Constantin Tanase

  Şi-am strigat cât am putut:
  Sus Cutare! Jos Cutare!?
  Şi cu asta ce-am făcut?

  Am dorit, cu mic, cu mare,
  Şi-am luptat, cum am ştiut,
  S-avem nouă guvernare?
  Şi cu asta ce-am făcut?

  Ca mai bine să ne fie,
  Ne-a crescut salariul brut,
  Dar trăim în săracie?
  Şi cu asta ce-am făcut?

  Ia corupţia amploare,
  Cum nicicând nu s-a văzut,
  Scoatem totul la vânzare?
  Şi cu asta ce-am făcut?

  Pentru-a câştiga o pâine,
  Mulţi o iau de la-nceput,
  Rătăcesc prin ţări străine?
  Şi cu asta ce-am făcut?

  Traversăm ani grei cu crize,
  Leul iar a decăzut,
  Cresc întruna taxe-accize?
  Şi cu asta ce-am făcut?

  Totul este ca-nainte,
  De belele n-am trecut,
  Se trag sforile, se minte,
  Şi cu asta ce-am făcut?

  Se urzesc pe-ascuns vendete,
  Cum nicicând nu s-a văzut,
  Ţara-i plină de vedete,
  Şi cu asta ce-am făcut?

  Pleacă-ai noştri, vin ai noştri!
  E sloganul cunoscut;
  Iarăşi am votat ca proştii,
  Şi cu asta ce-am făcut?

 13. Zidaru Dan

  Sa va fie rusine!! Lichelele sunteti voi!! Lichelele sunt cei care au scris acest articol. Cine semneaza aberatiile de mai sus?! NIMENI!! Eu mi-am dat numele… sa vina si ala de a scris tampenia asta si sa-si spuna numele. Ii e frica?! Ii e rusine?! ” Analiza, pe care o publicam integral, este realizata de o minte stralucita, cu o evidenta cunoastere a mecanismelor razboiului secret impotriva Romaniei.” Hai nu mai spuneti!! De o minte stralucita a?! De catre cine mai exact?! Analiza de mai sus e facuta de multe…multe minti de 2 bani platite sa faca astfel de analize “pertinente” si sa publice sondaje in care Base il bate si pe Jesus. Sunteti niste lingai dobitociti ma… nimic mai mult!! Asa vrea puterea sa stinga conflictul?! Asa ma?! E tarziu pentru jocuri ieftine ma… Oamenii din piata nu-si ascund identitatea in spatele unor texte demne de toata sila… O sa va tinem minte si pe voi ma… o sa vina si randul vostru… a lingailor si dobitocilor indoctrinati care inca mai incearca sa apere un alcoolic penal. Habar nu aveti cum e vazut asta la Moscova sau la Obama-n “casa” dar scrieti panarame de articole in care mai ca-l ridicati in slavi. Asta de a indemnat studentii si medicii sa plece e ala de vrea binele tarii ma?! FIECARE PUNCT DIN ACEASTA ANALIZA E MAI USOR DE DEMONTAT DECAT A FOST DE INVENTAT!! Orice om cat de cat capabil intelectual care ajunge aici isi da seama cam ce caracter au cei care au regurgitat magariile astea… Sa va fie rusine!! Lichele imputite bune doar sa pupe-n fund un conducator prea prost sa inteleaga ca tara nu-l mai vrea!!

 14. Daniel

  Super articol.

  Imi place mai ales partea in care se “demonizeaza” cetatenii calmi si linistiti care asteapta alegerile ca sa isi exercite dreptul democratic. Fara violenta, iesit in strada si alte alea. Ca doar nu o sa se schimbe maine guvernul si poimaine o sa iasa cineva si o sa imparta bani, paine si masini.

  Cine iese in strada ca sa “ceara” mai bine ar sta acasa. Nu mai suntem in comunism, nimeni nu mai primeste pe degeaba. Munciti daca vreti bani :).

  • Badita Florin

   Eu ies de 10 zile, si nu ies pentru a primi bani sau alte lucruri. Eu ies pentru a putea avea libertatea de a iesi in strada de ziua internationala a drepturilor omului si sa nu iau 500 ron amenda . http://www.youtube.com/watch?v=6uELFZpk3AM

   Eu ies pentru ca actualul guvern, precum si opozitia (USL, PP DD, etc) nu ma reprezinta,

   Eu ies pentur ca intrebarea :Ok, si pe cine alegem dupa, nu reprezinta o problema. O sa apara persoane din tot acest lucru care sa merite sa fie votate, nu doar sa fie o alternativa, un rau mai mic.

   Si noi, cei care iesim nu vrem sa fim nici pro sau anti SUA sau Russia. Nu stiu de unde ai venit cu ideea asta.

   Vreau sa nu mai fie nevoie sa dai spaga ca sa accesezi fonduri europene, ceea ce ar permite sa absorbim mult mai multe fonduri europene,

   Vreau o garda Financiara care sa fie pe bune, nu una politica.
   Vreau o transparenta in Guvern, aceiasi transparenta care exista la un ONG.
   Ai 10 Miliarde de cheltuit, vreau sa pot sa vad ce faci cu ei.

 15. Nu conteaza

  Nu l-am ales pe Base sau PDL la ultimele alegeri, dar am inceput in ultimul timp sa aprob masurile de austeritate incercate gen, reducerea bugetarilor, taierea salariilor, pentru ca sinceri sa fim era o debandata organizata in tara asta si trebuia o eficientizare a intregului sistem.
  Problema lui e ca Base, nu are credibilitate politica pentru ca toti cei din aparatul puterii fie sunt niste retarzi, fie niste hoti.
  Din pacate, daca doar politicienii ar fi capul rautatilor situatia ar fi roz in tara asta, dar sa ne uitam in ultimii 40 de ani cum s-a “lucrat” la psihicul poporului roman si cum a ajuns acest neam un neam de hoti pentru a supravietui erei de infometare ceausista, un neam de smecheri parveniti in era iliesciana, si un neam de milogi in vremurile de astazi.
  Cine a dorit destabilizarea Romaniei si distrugerea ei economica au reusit in decursul acestor 22 de ani – paradoxal cu ajutorul alesilor nostrii dar si al nostru. Acum nu fac decat sa isi apere interesele si sa ne tina in frau.

 16. Victor

  Ponta şi Crin s-au trezit un pic cam târziu, problema dictaturii a fost rezolvată în 1989, acum se protestează liber, se vorbeşte liber, chiar se şi înjură liber, la orice post de televiziune, în stradă sau la serviciu. Sa le fie rusine…

 17. Florin

  Articolul e interesant, iar argumentele la fel. Dar nu vad nimic concret, adica sunt teorii, nimic palpabil si verificabil. E posibil sa fie exact cum e scris aici, insa pt un material care se vrea obiectiv si logic, rational, argumentele sunt mai degraba presupuneri, ipoteze. Personal nu mi se pare prea profesionist.

 18. POPORUL

  Rusine mafiotilor usl, care dezinformeaza, manipuleaza, pe banii mogulilor, prin televiziunile lor de partid. Daca romanii mai cred in imbogatitii peste noapte gen felix, vantu, patriciu, tariceau, voicu, nastase, hrebenciuc,crin si multi altii, isi merita soarta. Acesti ticalosi care au pregatit minutios “revolutia” in ’89, au confiscat-o, ne-au mintit si ne-au furat, au facut “privatizari – in fapt au distrus tot ce am avut muncit de noi, nu merita decat inchisoarea! Popor roman, trezeste-te,pana nu este prea tarziu. Popor roman, meriti mai mult decat usl la putere, te va ingenunghia definitiv!

 19. Traian Băsescu

  Pentru că-i anonimă, o semnez eu! Avem un amestec de adevăruri şi diversiuni, combinate cu un singur scop: să-i aburim în continuare pe ei, fazanii electorali, şi să trăiţi voi bine! Vorbesc de armata mea de omizi portocalii: miniştri, deputaţi, senatori, europarlamentari, directori, găozari de serviciu (B1 TV, TVR, Hotnews), prefecţi, băieţi deştepţi de-ai noştri, regi ai asfaltului, colonei de jandarmi şi sereişti, palmatori de fonduri europene, deszăpezitori, manelişti, ţigani etîcî, etîcî.

 20. CIPRIAN

  Fiecare comenteaza din punctul lui de vedere si din punnctul de vedere al celui de la care primeste bani (salariu). In final…este o dezimformare totala, de ambele parti! Exact pe pe vremea comunismului. Domnilor deontologi!

 21. Daria

  Singurul lucru adevarat din articol si cu care rezonez este,,oamenii sunt dispuşi să iasă în stradă atunci când, pe lângă insatisfacţia faţă de prezent, au şi speranţe puternice la un viitor mai bun de după schimbare.” Restul este spalare de creier.
  Amintiti-va ca nu demult Basescu pandea momentul pe la Casa Alba sa-i iasa fotografia cu Obama; au vrut americanii baza la Deveselul -au primit-o; vor acum sa puna mana companiile americane de asigurari pe banii contribuabilului roman, si asa saracit de austeritatea obligatorie doar pt noi (marii bugetari ai tarii s-au imbogatit) – Base a si pregatit o lege a sanatatii doar pt ei – noi oricum suntem prea multi si prea saraci. Mi-e rusine de ,, presedintele meu” si regret naivitatea cu care l-am crezut. Sau se numeste manipulare? Momentan sunt mai saraca cu 25% + inflatia dar sunt categoric mult mai atenta si mai avizata la manipulari puerile de genul acestui articol.

 22. LeGe

  Momentan viata noastra e mai saraca cu 23 de ani.

  Am trait ca sa lasam pe altii sa ne zdrentuiasca viata si pentru a putea sa si-o faca pe-a lor buna.

  Daca Basescu, Boc, Udrea…si cine mai vreti voi pleaca, raman suficiete lichele care sa se camufleze si sa o ia de la capat.

  Pentru ca o societate in care nici un gand nu mai e curat nu are sanse de insanatosire prin schimbarea catorva nume. Ar trebui schimbati cu milioanele.

  Suntem atat de urati incat nimeni nu vrea sa ne vada, nici macar noi intre noi.

 23. Un articol excelent! La intrebarea: pe cine punem dupa? ne ingrozeste raspunsul: antonescu ? ponta? voiculescu? brrrrrrrr D’aia nu ies romanii in strada !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.