Vasile Bunea, supravietuitor al genocidului antiromanesc din Ardeal, i-a intocmit Denunt Penal ambasadorului Ungariei, Oskar Fuzes. "Pro-Memoria" cere expulzarea diplomatului in pusta maghiara - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Vasile Bunea, supravietuitor al genocidului antiromanesc din Ardeal, i-a intocmit Denunt Penal ambasadorului Ungariei, Oskar Fuzes. “Pro-Memoria” cere expulzarea diplomatului in pusta maghiara

Laszlo-Tokes-si-Ambasadorul-Ungariei-Oskar-Fuzes-la-Congresul-pentru-Autonomia-ArdealuluiC Ă T R E :

 

Ministerul Public,

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ)

Domnului DANIEL MORAR MARIUS

                Prim Adjunct al Procurorului General al României

                        Bulevardul Libertății nr. 12-14 – Sectorul 5

                        Cod poștal: 050706 – BUCUREȘTI

 

 

            Subsemnatul BUNEA VASILE, cetățean român, scriitor, Secretar general al Federației Naționale a Persoanelor Persecutate Etnic “Pro Memoria 1940-1945” , născut în refugiu după Diktatul de la Viena,

Director coordonator al Complexului Muzeal “Andrei Bojor” din localitatea Mureșenii de Câmpie, Comuna Palatca, județul Cluj, unde în septembrie 1940 trupele hortisto_maghiare, au ucis 12 români nevinovați,domiciliat în Municipiul: Gherla, Aleea Stăruinței nr. 15, Bloc C-48, Sc.4, Et.1, Ap.41, județul Cluj, prin prezenta depun în fața domniilor voastre, prezentul :

DENUNȚ PENAL

În baza prevederilor Art. 131 din Constituție – privind rolul Ministerului Public

(1) In activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

 

Denunțul penal este îndreptat împotriva numitului OSZKAR FUZES, Ambasadorul Ungariei în România, cu domiciliul/reședința actuală la Ambasada Ungariei, Str. Dimitrie Gerota nr. 63-65, codul poștal: 020034 – București, pentru următoarele:   

 

M O T I V E:

 

            În ultimile zile, domnia sa, atât pe posturile de radio și televiziune, cât și în presa centrală și locală, a făcut afirmații calomnioase și denigratoare la adresa țării noastre România, la adresa poporului nostru, a cetățenilor majoritari români, se amestecă în treburile interne ale Statului Român, manifestă și susține idei revizioniste, iredentiste și cu iz fascist, seamănă neâncredere între organele statului și cetățenii patriei noastre, învrăjbește populația de etnie maghiară împotriva românilor majoritari, sfidează legile Statului Român și își arogă perogative care nu fac parte din conduita unui diplomat străin, acreditat la noi în țară.

            Eu ca cetățean român, liber în gând și exprimare, mă simt: jignit profund, molestat în dreptul de-a fi liber și sigur în țara mea, prin declarațiile sale, am fost considerat ca un cetățean inferior maghiarilor, am fost lovit în demnitatea mea, drepturi ce-mi sunt garantate prin prevederile Constituției României.

 

            În apărarea și motivarea denunțului meu invoc prevederile constituționale:

ARTICOLUL 1

Statul român

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.

(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

ARTICOLUL 2

Suveranitatea

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

ARTICOLUL 3

Teritoriul

(1) Teritoriul României este inalienabil.

(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.

(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.

ARTICOLUL 4

Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

ARTICOLUL 6

Dreptul la identitate

(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

PROTECŢIA DEMNITĂŢII OMULUI CA VALOARE CONSTITUŢIONALĂ –  „Conştientă de patrimoniul său spiritual  şi moral, Uniunea se întemeiază pe valorile indivizibile  şi universale ale  demnităţii umane, libertăţii, egalităţii  şi solidarităţii; ea se sprijină pe principiul democraţiei  şi pe principiul statului de drept”.

Este evidentă necestatea protejării acestor drepturi umane recunoscute unanim , prin o legislație neechivocă în coerciția acțiunilor ce pot aduce atingere unor valori atât de sensibil legate de natura umană , se impun astfel garanții constituționale și penale .

Demnitatea umană şi-a consolidat rostul şi poziţia în doctrină, în constituţii, în practică, în

cutumele naţionale  şi internaţionale. Ea este prezentă în limbajul european  şi în limbajul lumii.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) a proclamat, în preambulul său, într-un limbaj fără echivoc, idealurile unei lumi constituite pe pace, democraţie, drept şi justiţie, astfel: „Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente  tuturor membrilor familiei umane  şi a drepturilor lor egale  şi

inalienabile  constituie fundamentul libertăţii, justiţiei  şi păcii în lume,… considerând că în Cartă,

popoarele Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului, în

demnitatea şi valoarea persoanei umane…”. Apoi, chiar în articolul 1, Declaraţia constată  că toate

fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi.

 

Față de situația în speță, vă rugăm a dispune începerea urmăririi penale, împotriva numitului

OSZKAR FUZES, în conformitate cu legislația în vigoare a Statului Român, a Codului Penal și a Codului de Proceduraă Penală.

 

Gherla, la 08.02.2013

Bunea Vasile 

 

FEDERAŢIA NATIONALA A ROMÂNILOR PERSECUTAŢI ETNIC

“PRO MEMORIA 1940-1945”

8 februarie 2013, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor Nr.2

 

În numele tuturor românilor care au avut de suferit în perioada ocupaţiei maghiare din timpul Dictatului de la Viena (omorâţi în mod bestial, împuşcaţi, privaţi de libertate, maltrataţi şi schingiuiţi, batjocoriţi şi desconsideraţi, deportaţi în lagărele de muncă forţată, expulzaţi, refugiaţi, deznaţionalizaţi şi maghiarizaţi, trecuţi în mod forţat la religiile maghiare, sărăciţi şi deposedaţi de propriile bunuri etc.)

 

PROTESTĂM :

 

– Împotriva acţiunilor făţişe sau ascunse, ale unor reprezentanţi sau politicieni ai minorităţii maghiare din România, de a obţine AUTONOMIE TERITORIALĂ  în aşa zisul “Ţinut secuiesc”;

– Împotriva obrăzniciei şi ilegalităţii de a afişa în mod ostentativ şi provocator, în instituţiile publice şi cu ocazia unor manifestări publice a steagurilor şi simbolurilor maghiare iredentist-separatiste, şovine;

– Împotriva susţinerii acţiunilor de mai sus de către reprezentanţi ai guvernului Ungariei care încalcă repetat normele diplomatice Europene şi ale tratatului bilaterale dintre România şi Ungaria.

 

CEREM :

         

          – Revocarea ambasadorului Ungariei la Bucureşti şi înlocuirea acestuia cu un om echilibrat şi cunoscător al normelor diplomatice;

– Condamnarea afirmaţiilor ambasadorului Ungariei la Bucureşti şi ale secretarului de stat al Ungariei privind sprijinirea acţiunilor care urmăresc realizarea autonomiei teritoriale pe criterii etnice în aşa zisul Ţinut secuiesc, pentru folosirea acestei sintagme simbolice ca pretext pentru insinuarea unei forme de pseudostatalitate etnică maghiară/secuiască paralelă, şi în unele cazuri chiar exclusivă, sugerând federalizarea României;

– Sancţionarea drastică a tuturor celor care nu respectă prevederile legale privint afişarea drapelului şi insemnelor statale ale României şi ale altor state, pe teritoriul României;

– Sancţionarea tuturor acelora care instigă la neînţelegere şi segregare interetnică, care nu recunosc şi nu respectă România ca “stat naţional unitar, suveran şi indepengent”.

 

Preşedinte executiv                                                        Secretar general

Barbu I. Bălan                                                                Vasile I. Bunea

APEL

ADRESAT PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Organizaţiile civice şi culturale mai jos subscrise, membrii şi simpatizanţii acestora solicită Parlamentului României, Camerei Deputaţilor şi Senatului întrunirea de urgenţă într-o şedinţă comună pentru a dezbate şi hotărâ în mod ferm problema afişării aşa-zisului “steag naţional secuiesc” şi a altor simboluri maghiare pe instituţiile publice din România şi care insinuează o formă de pseudostatalitate etnică maghiară/secuiască paralelă şi în unele cazuri chiar exclusivă. Şi toate acestea în contextul ofensivei mediatice din ce în ce mai agresive a afişării de către unele personalităţi, forţe politice, autorităţi administrative , foruri şi organizaţii iredentiste maghiare din România dar şi din Ungaria a dorinţei de realizare a autonomiei teritoriale în judeţele Harghita şi Covasna. Se cunoaşte faptul că niciodată în istorie nu a fost autonomie teritorială în această zonă şi mai ales autonomie teritorială pe criterii etnice, în desconsiderarea – cu precedent doar în epocile de tristă amintire a dualismului austro-ungar şi a Diktatului de la Viena – a românilor din aceste judeţe, care şi aşa au fost mult diminuaţi din punct de vedere numeric, alungaţi în perioadele Diktatului sus-amintit şi după Revoluţia din Decembrie 1989 şi purificarea etnică de elementul românesc continuă şi astăzi datorită autonomiei administrative din zonă, care, din înţelesul ei generos, maghiarii şovini au transformat-o în instrument de purificare etnică. De exemplu, la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe nu este angajat nici un cetăţean de etnie român, iar în economie, unde domină majoritatea patronilor de etnie maghiară, etnicii români sunt oprimaţi şi excluşi, astăzi, în mijlocul unei Europe civilizate şi sensibile la drepturile, libertăţile, demnitatea şi şansele de egalitate ale omului.

Aşadar, provocarea continuă a românilor prin aceste afişări de pseudostatalitate, în contradicţie cu Constituţia României şi cu lezarea sensibilităţii românilor prin agresarea lor continuă cu aceste afişări sfidătoare, trebuie stopată cu fermitate şi cu aplicarea legislaţiei şi prevederilor Constituţiei României şi prin sancţionarea celor care se folosesc de aceste simboluri pemtru a lovi în statul român, în interesele generale ale naţiunii române şi în Constituţie.

Aşteptăm de la Parlamentul României elaborarea unor legi clare şi fără echivoc în acest sens, în acord cu Constituţia României şi cu prevederile europene în materie.

Cu deosebită consideraţie faţă de instituţia Parlamentului României,

 

Despărţământul Cluj al ASTREI.

 

Societatea Culturală PRO MARAMUREŞ „Dragoş Vodă” Cluj – Napoca

 

Societatea Cultural Patriotică”Avram Iancu” din România.

 

Asociaţia Judeţeană a Refugiaţilor Cluj

 

Societatea Culturală Virtus Romana Rediviva.

 

Fundaţia Culturală Carpatica din Cluj-Napoca.

 

Surse: Ziaristi Online si Muzeul Refugiatilor 

Cititi si Au ajuns la vorba noastra: Sa fie ras in cap si apoi expulzat! Toate argumentele pentru expulzarea ambasadorului Ungariei, neobrazatul extremist filo-nazist Oskar Fuzes

Print Friendly, PDF & Email

6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.