CRUCEA – biruința supremă a Iubirii. Înălțarea Sfintei Cruci și chemarea lui Hristos - de Elena Solunca Moise - Ziaristi OnlineZiaristi Online

CRUCEA – biruința supremă a Iubirii. Înălțarea Sfintei Cruci și chemarea lui Hristos – de Elena Solunca Moise

de Elena Solunca Moise

Într-un timp hărțuit de aplecarea aproape obsesivă spre cele materiale și ”voința de putere” nu mai prea ar fi loc să vorbești despre suflet, rămas doar leitmotiv în umbra derizoriului, maladia cu care a fost diagnosticat secolul nostru. Pare nu se mai ține seama, și pare chiar a fi uitat cuvintele de perpetuă uimire ale lui David: ”Doamne, ce este omul că-ți amintești de el, sau fiul omului că te gândești la el? ” Omul este trup care, făcut din țărână, acolo se va întoarce amestecându-se cu cele de demult ce nu se vor întoarce, este rob și, sau cum se spune, un bun slujitor, dar un rău stăpân iar sufletul senin se află sălășluiește în curățenia omului ce crede cu tărie în puterea Crucii. Dăruit de Dumnezeu, ascultându-L sufletul călătorește spre El, cum pe cruce răstignit, Hristos ca Fiu al Omului rostește ca un nou legământ: ”Doamne, în mâinile Tale îmi dau sufletul”.

Acum însă Mântuitorul provoacă întrebând: ”Oare ce va putea da omul pentru sufletul său?” Chiar așa? Ce să ar putea da când sufletul i-a fost dăruit Dumnezeu și nu are nimic altceva mai bun decât acest dar ce-i deschide ușile veșniciei. Apostol, răspunzând chemării lui Hristos, Iuda L-a urmat, a fost apostol, dar vânzându-L pentru treizeci de arginți, și-a vândut sufletul și. nedând nici un semn de pocăință, deși I-a recunoscut nevinovăția, s-a făcut pe sine ”fiu al pierzării”, ca și cum ar fi fost exilat din ființare. Pierzare a fost în secolul trecut ”absurdul”, despre care Eugen Ionescu observa cu bună dreptate: ”Totul e absurd și toți sunt absurzi atunci când lipsește Dumnezeu.” Derizoriul timpului nostru a făcut un pas …mai departe, nu mai are nici conștiința absurdului înlocuind-o cu…o cultură a divertismentului facil, care ”deconectează” omul de la autentica sa condiție despre pe Sofocle o constata în cuvintele: ”multe sunt minunile lumii dar niciuna nu este ca omul. Sau, mai înălțător, ca David: ”Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată”, consacrând că lauda e ”spre îndreptarea inimii”. Jaques Prevert are o poezie în care începe prin a mărturisi că nu se teme ”de nimeni și nimic” și negăsindu-le, a început ”a se teme de nimeni și nimic”, o teamă ce nu duce nicăieri. Numai ”frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii” cum spune Psalmistul. Firește, nu pentru că Dumnezeu ar dosi să ne sperie, ci pentru că Dumnezeu ”e Bun, Îndelung-răbdător și mult-milostiv”, El crea ca ”tot omul să se mântuiască și la conștiința adevărului să vină”. Drumul este al credinței unul ce duce spre nesfârșita lumină a iubirii lui Dumnezeu pentru om” ca lucrând Voia Sa să ne învrednicim a ajunge la mântuire, eliberare de moarte prin înviere. E necesar și folositor să nu uităm că credința nu este o stare între altele, este un mod plenar de a fi împreună lucrător cu Dumnezeu pentru a birui moartea iar ”cel ce crede în Dumnezeu are viață veșnică”

Hristos mai spune, uimind oarecum: ”Căci se va rușina de Mine și de cuvintele Mele,în acest veac și Fiul Omului se va rușina când va veni întru slava Tatălui Său cu sfinții îngeri.” Sigur, nu este de ”rușine” a fi întru de Hristos, decât dacă trăiești într-o societate decăzută în care, cum scrie David, ”Se laudă păcătosul cu poftele lui și cel ce face strâmbătate pe sine se bine-cuvântează”. De rușine sunt și cei care cu gura îl laudă pe Hristos, dar cu fapta se leapădă și care nu au cum vedea venind împărăția cerurilor. Cuvintele ce urmează pun și ele în derută pe cei care trăiesc în ”cercul strâmt” al clipei repede trecătoare lăsându-și, sufletul pradă întâmplărilor fără noimă. Doamne, cum să ne rușinăm de Tine, când Tu Însuți nu Te-ai rușinat să te primești a fi Fiul Omului, cu toate ale lui, cu ispitele lui dar nu cu păcatele lui. A mai spus că”sunt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind întru putere”. Primul între a fost arhidiaconul Ștefan care, sub ploaia de pietre aruncate sălbatic asupra-și a mărturisit că vede pe Împăratul slavei venind”. Înainte, se rugase asemenea lui Hristos: ”Doamne, nu le socoti lor nici acest păcat.” Cu sufletul său curat, închinat lui Hristos, nu doar că a văzut, ci a avut tăria să ceară iertare, înălțat și înălțându-se în iubirea lui Hristos. Seninătatea rugăciunii îi arăta frumusețea sufletului care l-a urmat pe Hristos. Sf. Ioan Gură de Aur scrie că ”Dacă ar cugeta cineva câte lucruri a făcut Dumnezeu pentru om și câte mai face și de câte se bucură încă, se va umple de mare frică și atunci va vedea bine ce ființă iubită de Dumnezeu este omul.”

De mai bine de două milenii, Hristos ne cheamă: ”Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să vină după Mine”. Nu obligă și nici nu ascunde adevărul cum a făcut odinioară vrăjmașul, ci spune deschis: ”În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea”. Hristos a făcut din cruce, unealtă a blestemului, binecuvântare, scară spre împărăția cerurilor, armă de biruință asupra diavolului. De ce să lepădăm și ce este ”sinele”. De lepădat e nevoie pentru că ”împărăția lui Dumnezeu” nu este ”mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în duhul Sfânt,/Iar cel ce slujește lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni.” De acest sine ”prund de păcate”, cum numea Blaga, trebuie să ne lepădăm ca de o haină murdară și ruptă care nu ne mai apără, ci dimpotrivă ne face mai vulnerabili. Să lepădăm adică tot ceea ce am agonisit prin căderea ivită din neascultare – gândurile rele și cuvintele viclene ce duc spre minciună, faptele care le pecetluiesc și pentru care vom fi judecați. Să ne îndepărtăm de toate formele de idolatrie, mai vechi sau mai nou; să ne ferim a sluji lui Dumnezeu ca unui idol dornic de jertfe și să ne închinăm lui Dumnezeu așa cu El dorește: în Duh și Adevăr. În Duh, adică din toată inima, organ al transcendenței și în adevăr, adică nu ca fariseii numai cu vorba, chiar dacă măiestrită ci întruparea ei în fapte bineplăcute lui dumnezeu și folositoare semenilor. Astfel reușim să împăcăm libertatea cu autoritate, egalitatea cu ierarhia și tradiția cu inovația și asta sub acoperirea Duhului Sfânt.

A crea este o jertfă

Simbolul acestei închinăciuni este Crucea despre care mărturisim credința, iubirea și speranța noastră că vom ajunge în ”patria” cea de sus unde ne vom împărtășii de fericirile despre care a vorbit Hristos, dintre care o amintim pe aceea a făcătorilor de pace care ”fiii ai lui Dumnezeu se vor chema”. : ”Doamne, armă contra diavolului Crucea Ta ne-ai dat-o nouă”. Taină a tainelor, Crucea, cum scrie Nicolae Cabasila, este manifestarea bunătății lui Dumnezeu care, nu pedepsește ci se jertfește pe sine, ”acceptă totul, până și suferința, chiar moartea Fiului Său din iubire pentru oameni. Dacă omul nu se mântuiește este pentru că rămâne indiferent la aceasta”(s,n.). O indiferență care înfășoară faptul că nu înțelege cum iubirea lui pentru Dumnezeu și semen este mântuitoare pentru el, că eliberarea omului este, ce-i drept, individuală dar se face prin dăruirea de sine pentru cei cu care împarți același destin. Ne-o arată desăvârșit Dumnezeu Tatăl care nu a venit în ajutorul Fiului Său și chiar Hristos care i-a răspuns lui Petru care îi spusese ”să nu i se întâmple” cele despre care vorbise – adică prinderea, judecata, răstignirea spre înviere – numindu-L sminteală. Petru a înțeles și L-a urmat cu o și mai mare iubire, deși avea, la ceas de încercare să se lepede de Hristos, dar pocăindu-se a primit iertarea, reînnoind astfel legământul iubirii. O concepție aproape uitată sublinia că puterea dătătoare de viață a Crucii venea din faptul că era făcută din lemnul pomului cunoașteri binelui și răului din care, neascultând, primii oameni au mâncat căzând din veșnicie în acel ”aici” mărginit în care timpul se scurge în ritmul celor trei timpuri – prezent, trecut, viitor. Neascultarea a adus răul ce îl domină pe om și Sf. Ap. Pavel mărturisea: ”că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl fac”. Voirea și puterea s-au despărțit și nu odată omul se scuză că ”nu poate” fără a-și da seama că asta se întâmplă pentru că voia lui este alta decât a lui Dumnezeu. Maica Domnului ne învață că atunci când te supui zicând îngerului: ”Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”, voirea este, cum citim în cărțile vechi de rugăciune, ”împreună alergătoare cu puterea”.

Fidel Legii Vechi, apostolul Pavel a început prin a-L prigoni pe Hristos dar, după ce Mântuitorul i-a ieșit înainte, s-a convertit și din prigonitor s-a făcut asemenea lui Petru și celor care L-au urmat dintru început. Sfârșitul avea să-i fie jertfă creștină pentru că mărturisise ”Trăiesc, dar Hristos trăiește în mine” și am spune că a murit Pavel ca Hristos din el să trăiască în veci cum trăiește în toți cei care, lepădându-și sinele, își înpropriază crucea întru a merge după Hristos, Biruitorul lumii – al diavolului, al răului și păcatului. Răul este făcut de noi înșine prin nesupunere, prin supunerea plecată față de ”sine”, binele este renunțarea la acest ”sine”într-o evadare din închisoarea acelui ”aici” dintru început și, îndepărtarea de păcat prin post, rugăciune și fapte ale milostivirii. Pornind pe această cale, urmând-o neabătut se poate ajunge la desăvârșirea la care a ajuns Pavel mărturisind că ”nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”. Hristos este în noi și de noi depinde dacă, urmându-l, e trăiește sau îl răstignim cu gândurile noastre pizmașe, cuvintele viclene și faptele păcatelor care ne aruncă în întunericul morții veșnice. Mântuitorul învață că atunci când cineva vrea să-și ”mântuiască sufletul” îl va pierde, pentru că omul nu se poate mântui de unul singur. Cuvintele care urmează pot fi socotite un adevărat scandal pentru rațiune:”iar dacă își va pierde sufletul pentru Mine și pentru Evanghelie îl va mântui pe el”. Dând ascultare minciunii vrăjmașului, omul și-a pierdut sufletul, supunându-se recunoscător lui Dumnezeu, făcând lui Hristos locaș în sufletul nostru, ne unim cu El întru veșnicie. De altfel aceasta este rațiunea în virtutea căreia Hristos s-a făcut om ca să ne arate cum trebuie anume să fie omul, cum își poate schimba devenirea făcând voia Domnului, cum ne rugăm în fiecare zi: ”Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta”. Hristos este și rămâne de-a pururi înaintea noastră ca un ideal mai presus de toate câte poate imagina omul și ca un model de viață sfințită și sfințitoare. E o taină a luminii tocmai pentru că nu vrea și nu face ”voia” proprie, ci Voia lui Dumnezeu”, care vrea ca ”tot omul să se mântuiască și nimeni să nu moară”. Neștiutoare, firea noastră inițială este slabă, lesne plecată spre rău, dar voind a urma lui Hristos, Domnul dă puterea nebănuită a ridicării din păcat, a învierii din moartea în care dușmanul ne vrea pentru totdeauna. E o luptă cu inerția dușmană a păcătuirii, dar Domnul ne dă putere, adică virtute și, mai presus de toate, unitatea dintre credința adevărată și iubirea deplină care să dea speranței șansa izbăvirii. Dumnezeu are întreaga putere și El o dă celor ce se arată slujitori buni, cum Hristos ca Fiu al Omului, după ce s-a arătat ascultător întru toate până la primirea morții pe cruce, murind ca om și înviind ca Dumnezeu înviat zicând întru biruință desăvârșită: ”Mi s-a dat toată puterea” în cer și pe pământ. Puterea este a jertfei restauratoare a omului cum scria Părintele Stăniloae pentru că Dumnezeu a făcut omul din iubire și l-a iubit într-atât încât L-a dat pe Fiul Său ca acela care va crede să nu moară și să aibă viață veșnică. Brațele Crucii punând sfârșit dezvoltării lineare a timpului se deschid să primească veșnicia care să-l înalțe din această ”vale a plângerii” în patria cerească. ”Străin sunt eu pe acest pământ” se tânguia David și cerea ”să nu ascunzi de la mine poruncile Tale” îndreptătoare spre regăsirea de sine îndumnezeitoare.

Înnoind lumea, Hristos dă porunca iubirii și nu a oricărui fel de iubire ci aceea sfințitoare: ”Să vă iubiți unul pe altul cum Eu v-am iubit pe voi” . S-a jertfit pe Sine ca să ne dea nouă puterea de a lucra asemănarea cu chipul lui Dumnezeu din noi. În numele iubirii a primit suferința pe care Blaga o numea ”singura legătură între noi și Tine” ca să ne aducă acolo de unde omul a căzut. Da, omul a căzut din rai prin neascultare și singur nu se poate ridica, Hristos a ”coborât” în mod liber ca să ridice omul reinstituindu-l ca pe Coroana creației. Pe toate punându-le la suflet să purtăm neobosit doar grija de a ne afirma credința prin fapte ale iubirii fără de care moare în deșertăciunea în care totul este și rămâne deșertăciune percepută azi ca ”derizoriu”, în ținutul lui ”nimeni și nimic” despre care scria Prevert. Când îți este frică ”de nimeni și nimic” omul nu se mai recunoaște pe sine nicicum și ochii din care lacrima căzând reface o lume rămân străini pierzându-și privirile nu în zarea morții unde există înviere, ci în acea ”neființă” mult și inexact folosită. Doar că Iubirea lui Dumnezeu, infinită fiind, omul nu are cum să cadă pentru totdeauna și când realizează că zădărnicia este doar a acestui fel de viață se va întoarce, chemat de iubirea Tatălui și ajutat de dorul lui se va întoarce zicând: ”Tată, am greșit la cer și înaintea Ta”. Mereu Hristos Cel nevăzut e în mijlocul nostru și de noi depinde ca viața să ne fie ca o Liturghie, slăvind pe Dumnezeu cu toată ființa noastră regăsită în lucrarea iubirii îndumnezeitoare. Mai mult ca în alte zile, să purtăm pașii inimii spre Grădina Ghetsimani și cu Vasile Voiculescu să îngenunchem rugându-ne să rostim:

Doamne, mi-e frică și tremur de Tine:

Cine ești Tu, cel ce ai conceput hăul

L-ai rânduit ca apoi să i te supui?

Spăimântătorule de Bun, pentru ce ai lăsat răul

Ca să fii Tu cel dintâi victima lui?…

A crea e jertfă”…atât îmi spui.

Elena Solunca Moise

Ziaristi Online

Citiți și „Să fim datori unul faţă de altul doar cu iubire!“  – Interviu cu Doamna Elena Solunca Moise

Tot astăzi îl pomenim pe Cuviosul Părinte Sofian – Apostolul Bucureștilor, plecat la Ceruri chiar la Înălțarea Sfintei Cruci. Veșnica lui pomenire!

Foto: Smerenia și dragostea, însușirile trăirii ortodoxe Pr. Sofian Boghiu, Editura Doxologia

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.