Arheologia Memoriei - Cărţile Focului. VLAD BASARAB la GALATEEA - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Arheologia Memoriei – Cărţile Focului. VLAD BASARAB la GALATEEA

vlad-basarab-arheologia-memoriei-cartile-foculuiMâine este ultima zi în care mai puteţi admira la Galeria Galateea de pe Calea Victoriei expoziţia valorosului artist plastic Vlad Basarab.

Expoziția constă din instalația Cărțile Focului alcătuită din cărți din ceramică așezate pe lut. Ideea proiectului o reprezintă cultura ca bază a civilizației, simbolizată de folosirea pământului ars și nears în construirea unui sit arheologic în formă de bibliotecă arhetipală din cărți de ceramică.

Am ales să folosesc cartea ca simbol deoarece sintetizează istoria cunoașterii și a memoriei colective. Cărțile din seria Arheologia Memoriei sunt în mod simbolic lăsate nescrise pentru a sugera absența, uitarea și a inspira publicul să-și imagineze ce ar putea conține. Cărțile sunt simboluri, instrumente ale memoriei. De la începutul istoriei a existat o legătură strânsă între cuvinte și lut, primele forme de scriere fiind pe tăblițe de lut. Noţiunea de timp istoric și permanență, dată de cărțile din ceramică, apare în contrast cu vulnerabilitatea și fragilitatea culturii și cunoașterii. În contextul istoric al secolului XX în care sisteme ideologice și totalitare au condus la distrugerea în masă a unor cărți considerate reacționare, instalația sintetizează nevoia umană de a salva trecutul printr-o arheologie a memoriei.

Trecutul joacă un rol important în procesul meu creativ. Rolul meu de artist este de a săpa prin straturile istoriei ca un arheolog. Procesul uitării este inevitabil, mai ales în epoca contemporană când accentul se pune pe nou. Se impune păstrarea valorilor, a tradiției și a patrimoniului viu. Procesul de aducere aminte devine singurul mod de conservare al istoriei. Prin lipsa unei continuități culturale, este dificil pentru un popor să-și găsească direcția și identitatea în cadrul unui nou sistem social.

Ceramica este mediul pe care îl utilizez cu precădere deoarece lutul reprezintă elementul care din punct de vedere metaforic conține cele mai dinamice trăsături ale vieții și ale naturii prin transformările pe care le parcurge, de la erupții vulcanice până la eroziunea munților. Procesul creativ cu lutul, de la facere până la ardere, este prin natura lui de tip transformațional, alchimic. Majoritatea cărților le-am ars în cuptoare tradiționale românești din Potigrafu și Piscu prin arderea cu lemne și bălegar de cal. Comunitățile de olari din Piscu și Potigrafu s-au destrămat, sute de olari abandonând acest meșteșug după 1990. Pentru mine reprezintă o mare inspirație să particip la revitalizarea unor procese date tăcerii. (Vlad Basarab)

Expoziția de la Galateea Contemorary Art face parte dintr-un circuit de expoziții itinerante din ciclul Arheologia Memoriei, inițiat în 2013 la West Virginia University Creative Arts Center, continuat în 2015 la ICR New York, la Pittsburgh Center for the Arts și Bienala NCECA, Brown University, Rhode Island, Muzeul Național Brukenthal (2015-2016) la Muzeul de Artă din Arad și Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău în 2016.

VLAD BASARAB | The Archaeology of Memory: Books of Fire

The installation Books of Fire is comprised of ceramic books (predominantly terracotta) and dry clay. The idea of the project represents culture as the foundation of civilization, symbolized by the use of fired and un-fired clay in the construction of an archaeological site in the likeness of an archetypal library of ceramic books. I have chosen to reference books because they are historic symbols of knowledge and collective memory. The books from the Archaeology of Memory Series are symbolically left unwritten to suggest the absence, forgetting and to inspire the viewer to imagine what they may contain. Books are symbols, instruments of memory. From the beginning of history, there has been a strong connection between words and clay, as early forms of writing were on clay tablets. The notion of historic time and permanence, apparent in the ceramic books, appears in contrast with the fragility of culture and knowledge. In the historical context of the 20th century when ideological and totalitarian systems have led to the massdestruction of books considered reactionary, the installation brings to attention the human need to save the past through an archaeology of memory. The past plays an important role in my creative process. My role as an artist is to dig through layers of history like an archaeologist in the attempt to recover the loss of collective memory. The process of forgetting is inevitable, especially in the contemporary times when people are concerned with the new.
Ceramics is the medium that I predominantly use because clay represents the element that, on a metaphorical level, embodies the most dynamic qualities of life and nature through the transformations it undergoes, from volcanic eruptions to the erosion of mountains. The creative process of working with clay, from the making to the firing, is alchemical in its transformational nature. The majority of the books were fired in traditional Romanian kilns from Potigrafu and Piscu by u sing wood and horse manure for combustion. The communities of potters from Piscu and Potigrafu fell apart, hundreds of potters abandoning this craft after 1990.
It is an inspiring experience to participate in the process of reviving lost traditions.

Vlad Basarab

The current exhibition at Galateea Contemporary Art (September 14 – October 13, 2016) is part of a circuit of itinerary exhibitions from the cycle The Archaeology of Memory, initiated in 2013 at West Virginia University Creative Arts Center, continued in 2015 at The Romanian Cultural Institute New York, Pittsburgh Center for the Arts and NCECA Biennial, Brown University, Rhode Island in 2015; Brukenthal National Museum (2015 – 2016); the Museum of Art in Arad and The National Art Museum of Moldova, Chișinău in 2016.

Galateea / ArtăVizuală21 via Ziaristi Online

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.