"Ţinutul Secuiesc - ţară-mamă interioară". Proiectul UDMR "Diaspora". In atentia SRI si a CSAT - Ziaristi OnlineZiaristi Online

“Ţinutul Secuiesc – ţară-mamă interioară”. Proiectul UDMR “Diaspora”. In atentia SRI si a CSAT

“Ţinutul Secuiesc trebuie să contribuie, în calitate de ţară-mamă interioară, la menţinerea conştiinţei identităţii maghiarimii din diasporă” – Demeter Laszlo

Proiectul UDMR „Diaspora”

Sinteză documentară

Centrul European de Studii Covasna – Harghita a întocmit sinteza documentară în care este prezentat proiectul UDMR „Diaspora”. Potrivit proiectului, „Ţinutul Secuiesc” în calitatea sa de „ţară mamă interioară” pentru maghiarii din „diasporă” (adică cetăţenii români de etnie maghiară din celelalte judeţe ale Transilvaniei), are datoria sprijinirii „menţinerii identităţii maghiarilor” din aceste judeţe.

În prima parte sunt redate hotărârile Consiliului Judeţean Covasna prin care a fost asigurată finanţarea acţiunilor destinate sprijinirii comunităţilor maghiare din jud. Hunedoara, în anul 2010. După evaluarea rezultatelor obţinute, pentru anul 2011, Consiliul Judeţean Covasna a hotărât extinderea finanţării pentru sprijinirea comunităţilor maghiare din judeţele Alba şi Sibiu.

În partea a doua este prezentată o sinteză a ecourilor proiectului menţionat în mass-media maghiară.

În final, este reprodusă solicitarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi a Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea”, din Deva, adresată Consiliului Judeţean Covasna prin care se cere ca pe bază de reciprocitate, în cadrul programelor de parteneriat stabilite între Centrele de Cultură ale judeţelor Hunedoara, Alba şi Sibiu şi cel al judeţului Covasna, să se prevadă susţinerea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ, ştiinţific, şi în comunităţile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita.

I. Proiectul UDMR “Diaspora” – Hotărâri şi convenţii ale Consiliului Judeţean Covasna

HOTĂRÂREA Nr. 5/2010 privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna

28 ianuarie 2010

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

HOTĂRÂREA Nr. 5/2010

privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific

Consiliul Judeţean Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 ianuarie 2010, analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea Programului de parteneriat al Consiliului Judeţean Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific; având în vedere:

– Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului precum şi

– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens;

ținând cont de observațiile și propunerile făcute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate;

ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 91, alin. (1) lit. ”e”, alin (6), lit.”a” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă derularea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific, conform anexei nr.1.

Art.2. Sumele necesare finanţării cheltuielilor Programului de parteneriat aprobat la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul Centrului de Cultură al Județului Covasna aferent fiecărui an de derulare.

Art.3. (1) Se aprobă proiectul Convenţiei de colaborare care se va încheia cu partenerii, în vederea derulării programului, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Convenția de colaborare prevăzută în anexa nr. 2 intră în vigoare/produce efecte numai după aprobarea acestuia de către Președintele Consiliului Județean Covasna, în calitate de ordonator principal de credite.

Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Dezvoltarea Teritoriului, Direcţia Economică și Centrul de Cultură al Județului Covasna din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.

Sf. Gheorghe, la 28 ianuarie 2010.

TAMÁS Sándor

Preşedinte

Contrasemnează:

VARGA Zoltán

Secretar al judeţului Covasna

Prezenta se difuzează astfel:

– 1 ex. la Instituţia Prefectului judeţului Covasna;

– 2 ex. la Compartimentul administraţie publică şi coordonarea activităţii consiliilor locale;

– 1 ex. Direcţia Dezvoltarea Teritoriului;

– 1 ex. Direcţia Economică

– 1ex. Centrul de Cultură al Județului Covasna

R O M A N I A

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

P R E Ş E D I N T E

Nr. 410 din 19.01.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Programului de parteneriat al Consiliului Județean Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific,

Obiectivul prezentului program este sprijinirea parteneriatului între comunităţile judeţelor amintite, pe baza întemeierii relaţiilor de colaborare între autorităţile publice, societatea civilă, respectiv instituţiile culturale. Primul pas al acestei iniţiative lansate de Consiliul Judeţean Covasna sunt o serie de activităţi şi programe iniţiate cu scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare în domeniul social, cultural şi educaţional cu comunitatea din judeţul Hunedoara.

Scopul principal este realizarea unor programe comune care asigură schimbul de informaţii directe între reprezentanţii comunităţilor acestor judeţe, în tematici privind:

– educaţie şi ştiinţă: organizarea unor schimburi de experienţe pentru elevi, studenţi, profesori

– păstrarea identităţii culturale a acestor comunităţi

– cultură: participare la cele mai importante evenimente culturale

Programul de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Hunedoara, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe, se va realiza prin activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Covasna, respectiv prin activităţi organizate şi realizate de instituţii subordonate acesteia.

Partenerul programului din judeţul Hunedoara este organizaţia: Asociaţia Corvin Savaria din Hunedoara.

Activităţile programului se vor desfăşura sub coordonarea grupului de lucru al Consiliului Judeţean Covasna, înfiinţat cu acest scop.

Pe baza celor menţionate, se evidenţiază importanţa aprobării programului de parteneriat al Consiliului Judeţean Covasna cu Asociaţia Corvin Savaria din judeţul Hunedoara, luând în considerare faptul că în momentul de faţă nu există un program bine structurat şi clar definit de colaborare între judeţul Hunedoara şi judeţul Covasna.

Ca urmare, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

TAMÁS Sándor

Preşedinte

N.E./ N.E.

ROMÂNIA

CONSILIER JUDEŢEAN

DEMETER László

Nr. 3661 din 14.04.2011.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Alba, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din judeţ

Obiectivul prezentului program este sprijinirea parteneriatului între comunităţile judeţelor Covasna și Alba, pe baza întemeierii relaţiilor de colaborare între autorităţile publice, societatea civilă, respectiv instituţiile culturale. Primul pas al acestei iniţiative lansate de Consiliul Judeţean Covasna sunt o serie de activităţi şi programe iniţiate cu scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare în domeniul social, cultural şi educaţional cu comunitatea din judeţul Alba.

Scopul principal este realizarea unor programe comune care asigură schimbul de informaţii directe între reprezentanţii comunităţilor acestor judeţe, în tematici privind:

–         educaţie şi ştiinţă: organizarea unor schimburi de experienţe pentru elevi, studenţi, profesori

–         păstrarea identităţii culturale a acestor comunităţi

–         cultură: participare la cele mai importante evenimente culturale

Programul de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Alba, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe, se va realiza prin activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Covasna, respectiv prin activităţi organizate şi realizate de instituţii subordonate acesteia.

Partenerul programului din judeţul Alba este organizaţia: Fundația Bod Péter din Alba Iulia.

Activităţile programului se vor desfăşura sub coordonarea grupului de lucru al Consiliului Judeţean Covasna, înfiinţat cu acest scop.

Pe baza celor menţionate, se evidenţiază importanţa aprobării programului de parteneriat al Consiliului Judeţean Covasna cu Fundația Bod Péter din judeţul Alba, luând în considerare faptul că în momentul de faţă nu există un program bine structurat şi clar definit de colaborare între judeţul Alba şi judeţul Covasna.

Ca urmare, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

DEMETER László

consilier județean

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

HOTĂRÂREA Nr. ____/2011

privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Alba în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific

Consiliul Judeţean Covasna,

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 aprilie 2011,

analizând Expunerea de motive a domnului Demeter László, consilier judeţean, privind aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Alba, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe,

având în vedere :

– Raportul de specialitate al Cabinetului președintelui precum şi

– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens,

ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 91, alin.(1) lit. ”e”, alin (6), lit.”a” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă derularea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Alba în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific, conform anexei nr.1.

Art.2. Sumele necesare finanţării cheltuielilor Programului de parteneriat aprobat la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul Centrului de Cultură al Județului Covasna aferent fiecărui an de derulare.

Art.3. (1) Se aprobă proiectul Convenţiei de colaborare care se va încheia cu partenerii, în vederea derulării programului, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Convenția de colaborare prevăzută în anexa nr. 2 intră în vigoare/produce efecte numai după aprobarea acestuia de către Președintele Consiliului Județean Covasna, în calitate de ordonator principal de credite.

Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, precum şi Centrul de Cultură al Județului Covasna.

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2011.

TAMÁS Sándor

Preşedinte

Contrasemnează:

VARGA Zoltán

Secretar al judeţului Covasna

Prezenta se difuzează astfel:

– 1 ex. la Instituţia Prefectului judeţului Covasna;

– 2 ex. la Compartimentul administraţie publică;

– 1 ex. Direcţia Dezvoltarea Teritoriului;

– 1 ex. Direcţia Economică ;

– 1 ex. Centrul de Cultură al Județului Covasna.

ROMÂNIA

CONSILIER JUDEŢEAN

DEMETER László

Nr. 3660 din 14.04.2011.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din judeţ

Obiectivul prezentului program este sprijinirea parteneriatului între comunităţile judeţelor Covasna și Sibiu, pe baza întemeierii relaţiilor de colaborare între autorităţile publice, societatea civilă, respectiv instituţiile culturale. Primul pas al acestei iniţiative lansate de Consiliul Judeţean Covasna sunt o serie de activităţi şi programe iniţiate cu scopul dezvoltării relaţiilor de colaborare în domeniul social, cultural şi educaţional cu comunitatea din judeţul Sibiu.

Scopul principal este realizarea unor programe comune care asigură schimbul de informaţii directe între reprezentanţii comunităţilor acestor judeţe, în tematici privind:

–         educaţie şi ştiinţă: organizarea unor schimburi de experienţe pentru elevi, studenţi, profesori

–         păstrarea identităţii culturale a acestor comunităţi

–         cultură: participare la cele mai importante evenimente culturale

Programul de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe, se va realiza prin activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Covasna, respectiv prin activităţi organizate şi realizate de instituţii subordonate acesteia.

Partenerul programului din judeţul Sibiu este organizaţia: Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania – filiala județeană Sibiu.

Activităţile programului se vor desfăşura sub coordonarea grupului de lucru al Consiliului Judeţean Covasna, înfiinţat cu acest scop.

Pe baza celor menţionate, se evidenţiază importanţa aprobării programului de parteneriat al Consiliului Judeţean Covasna cu Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania – filiala județeană Sibiu, luând în considerare faptul că în momentul de faţă nu există un program bine structurat şi clar definit de colaborare între judeţul Sibiu şi judeţul Covasna.

Ca urmare, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

DEMETER László

consilier județean

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

HOTĂRÂREA Nr. ____/2011

privind aprobarea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific

Consiliul Judeţean Covasna,

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 aprilie 2011,

analizând Expunerea de motive a domnului Demeter László, consilier judeţean, privind aprobarea Programului de parteneriat al instituţiilor şi organizaţiilor din judeţul Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu, responsabile de dezvoltarea comunităţilor minoritare din cele două judeţe,

având în vedere :

– Raportul de specialitate al Cabinetului președintelui precum şi

– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Covasna întocmite în acest sens,

ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 91, alin.(1) lit. ”e”, alin (6), lit.”a” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă derularea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific, conform anexei nr.1.

Art.2. Sumele necesare finanţării cheltuielilor Programului de parteneriat aprobat la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul Centrului de Cultură al Județului Covasna aferent fiecărui an de derulare.

Art.3. (1) Se aprobă proiectul Convenţiei de colaborare care se va încheia cu partenerii, în vederea derulării programului, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Convenția de colaborare prevăzută în anexa nr. 2 intră în vigoare/produce efecte numai după aprobarea acestuia de către Președintele Consiliului Județean Covasna, în calitate de ordonator principal de credite.

Art.4. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Direcţia Dezvoltarea Teritoriului şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, precum şi Centrul de Cultură al Județului Covasna.

Sf. Gheorghe, la 28 aprilie 2011.

TAMÁS Sándor

Preşedinte

Contrasemnează:

VARGA Zoltán

Secretar al judeţului Covasna

Prezenta se difuzează astfel:

– 1 ex. la Instituţia Prefectului judeţului Covasna;

– 2 ex. la Compartimentul administraţie publică;

– 1 ex. Direcţia Dezvoltarea Teritoriului;

– 1 ex. Direcţia Economică;

– Centrul de Cultură al Județului Covasna.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.______/2011

SE APROBĂ:

Președintele Consiliului Județean Covasna,

TAMÁS Sándor

Data _______/______2011

P R O I E C T

CONVENŢIE DE COLABORARE

Părţile contractului

Art.1

(1) Centrul de Cultură al Județului Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, tel. 0267351648, cod fiscal 4404389, reprezentat de Imreh-Marton István-Attila, director, în calitate de partener

(2) Asociaţia……….., cu sediul în ……………………….., având Cod fiscal nr. …………….., contul nr. ……………….., deschis la …………………….., reprezentat prin ……………………, având funcţia de …………………, în calitate de partener.

Obiectul contractului

Art.2

(1) Prezentul contract are ca obiect organizarea şi realizarea în comun de către parteneri, a Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific.

(2) Centrul de Cultură al Județului Covasna va finanţa din bugetul propriu programe în scopul derulării activităţilor, în condiţiile stabilite în contract.

(3) Asociaţia va contribui cu asigurarea resurselor umane şi materiale necesare pentru derularea activităţilor incluse în program.

Durata contractului și data intrării în vigoare

Art.3

3.1. Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia până la 31 decembrie 2012.

3.2. Contractul intră în vigoare după aprobarea acestuia de către Președintele Consiliului Județean Covasna, în calitate de ordonator principal de credite.

Bugetul programului

Art.4 Sumele necesare finanţării cheltuielilor Programului de parteneriat vor fi prevăzute în bugetele Centrului de Cultură al Județului Covasna aferente fiecărui an de derulare.

Derularea programului

Art.5 Programul se va derula în perioada cuprinsă între semnarea şi înregistrarea contractului la sediul Centrului de Cultură al Județului Covasna şi 31 decembrie 2012.

Programul constă în organizarea următoarelor activităţi:

–         sprijinirea turneului ansamblurilor de dans popular din judeţul Covasna care se vor desfăşura în judeţul Sibiu;

–         sprijinirea turneului ansamblurilor de dans popular din judeţul Sibiu care se vor desfăşura în judeţul Covasna;

–         sprijinirea turneului diferitelor spectacole artistice şi muzicale din judeţul Covasna în cadrul unor evenimente culturale din judeţul Sibiu;

–         sprijinirea turneului diferitelor spectacole artistice şi muzicale din judeţul Sibiu în cadrul unor evenimente culturale din judeţul Covasna;

–         prezentarea expoziţiilor etnografice din judeţul Covasna în cadrul unor evenimente culturale din judeţul Sibiu;

–         prezentarea expoziţiilor etnografice din judeţul Sibiu în cadrul unor evenimente culturale din judeţul Covasna;

–         participarea comună şi reciprocă la evenimente culturale organizate în cele două judeţe;

–         în anii următori programul va fi realizat în parteneriat cu judeţele înfrăţite cu judeţul Covasna;

Efectuarea cheltuielilor de către beneficiar

Art.6 Produsele şi serviciile achiziţionate de Centrul de Cultură al Județului Covasna reprezentând contribuţia proprie, în temeiul prezentului contract, vor fi utilizate de către Asociaţie numai pentru derularea Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific.

Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art.7

(1) Asociaţia

a) are dreptul să primească produsele şi serviciile reprezentând contribuţia Centrului de Cultură al Județului Covasna, în condiţiile prevăzute în prezentul contract;

b) are dreptul să propună prelungirea perioadei de derulare a programului prevăzută în prezentul contract, în cazul îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor curente de către Centrul de Cultură al Județului Covasna;

c) se obligă să specifice, pe durata programului, pe afişe, panouri, invitaţii, bilete de intrare, anunţuri, site-uri, publicaţii, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul Centrului de Cultură al Județului Covasna;

d) se obligă să accepte controlul Centrului de Cultură al Județului Covasna sau a altor organe prevăzute de lege privind modul de utilizare a contribuţiei Consiliului Judeţean Covasna.

(2) Centrul de Cultură al Județului Covasna

a) se obligă să pună la dispoziţia Asociaţiei produsele şi serviciile reprezentând contribuţia proprie, în condiţiile prezentului contract;

b) se obligă să participe activ la organizarea programului, răspunzând solicitărilor primite de la organizator (de exemplu: discuţii organizatorice, definirea obiectivelor programului, pregătirea programului, alegerea participanţilor, activităţi de relaţii cu presa, prezentări, publicaţii, pregătirea decontărilor);

c) are dreptul să modifice contribuţia proprie sau să rezilieze prezentul contract dacă Asociaţia comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către acesta.

(3) În cadrul activităţii de organizare a Programului de parteneriat al Centrului de Cultură al Județului Covasna cu parteneri din judeţul Sibiu în vederea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ și științific, Centrul de Cultură al Județului Covasna se va îngriji de:

a) promovarea şi mediatizarea programului şi informarea publicului din judeţul Covasna privind programul care se va desfăşura;

b) editarea şi tipărirea unor publicaţii şi alte materiale promoţionale incluse în program;

c) sprijinirea organizării şi derulării activităţilor propuse în program.

Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului

Art.8 Prezentul contract poate fi modificat prin act adiţional, prin acordul comun al părţilor contractante.

Art.9 Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştiinţă că nu şi-a îndeplinit una sau mai multe din obligaţiile esenţiale, prezentate în acest contract şi utilizarea contrar scopului a sumelor alocate din bugetul Centrului de Cultură al Județului Covasna. Notificarea se comunică în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor esenţiale din contract.

Art.10 Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, la data prevăzută la art.3.

Clauze speciale

Art.11

(1) Utilizarea produselor şi serviciilor în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

(2) În cazul în care Asociaţiei i s-a notificat rezilierea prezentului contract din culpa sa, aceasta este obligată ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să restituie Centrului de Cultură al Județului Covasna contravaloarea serviciilor şi produselor achiziţionate de către acesta.

Promovarea programului

Art.12 Asociaţia are obligaţia de a face referire explicită pe toate materialele şi produsele realizate în derularea programului (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata programului despre faptul că programul a fost realizat împreună cu Centrul de Cultură al Județului Covasna.

Forţa majoră

Art.13

(1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră;

(2) Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.

(3) Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de două zile calendaristice de la data apariţiei acesteia.

Dispoziţii finale

Art.14 Prezentul contract constituie tiltu executor pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma rezilierii.

Art.15 Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului civil.

Art.16 Eventualele litigii dintre părţi urmează să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art.17 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

____________, la _________ 2011

Centrul de Cultură al Județului Covasna

Asociaţia

Directorul Centrului de Cultură al Județului Covasna,

Imreh-MArton István-Attila

II. PROIECTUL „DIASPORA” – Ecouri în mass media maghiară

Comunitatea maghiară din Hunedoara s-a întărit!

Peste 5.000 de participanţi, 40 de instituţii şi organizaţii colaboratoare, 77 de evenimente – acestea sunt cifrele bilanţului primului an de colaborare dintre comunităţile maghiare din judeţele Hunedoara şi Covasna.

Sâmbătă, la Casa Maghiară din municipiul Hunedoara a fost marcată împlinirea primului an de parteneriat dintre cele două comunităţi prin organizarea unei conferinţe, prilej pentru evaluarea şi discutarea unor proiecte pentru 2011, dar şi pentru acordarea de diplome celor care s-au implicat efectiv în activităţile care au avut loc în anul 2010.

Gazda evenimentului a fost preşedintele UDMR Hunedoara, parlamentarul european Iuliu Winkler, la conferinţă fiind prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, Tamas Sandor, şi primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad Andras, respectiv invitaţi din Ungaria, Talaber Marta, primarul din Varpalota, şi Szandhofer Janos, viceprimarul din Dabas.

Cea mai importantă concluzie care s-a desprins a fost aceea că parteneriatul a avut succes, urmând să se dezvolte. Dorim ca de la anul, acesta să cuprindă şi alte comunităţi maghiare din diaspora internă, cum este cea din judeţul Sibiu, iar pe de altă parte am discutat cu preşedinţii judeţelor înfrăţite din Ungaria şi ne-am înţeles că şi ei se vor alătura programului nostru, a declarat preşedintele CJ Covasna, Tamas Sandor.

El a adăugat că, în ultimii 20 de ani, numărul maghiarilor din judeţul Hunedoara a scăzut, parţial şi din cauza asimilării. Unul dintre scopurile acestui parteneriat este acela de a ajuta la păstrarea identităţii maghiare, a adăugat Tamás Sándor.

Fiecare maghiar este responsabil pentru fiecare maghiar, sub semnul acestei idei am lansat programul nostru de parteneriat. In acelaşi timp, un astfel de program este mai puternic dacă funcţionează nu doar prin politicieni, ci prin societatea civilă, prin fiecare dintre membrii comunităţilor noastre. In ultimele 12 luni, peste 1.000 de elevi din cele două judeţe au început să corespondeze. Pensionarii au avut programe comune, bisericile noastre au luat legătura, am avut multe evenimente culturale. Toată această implicare asigură succesul programului de colaborare, a afirmat, la rândul său, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad Andras. El a arătat că, dacă timp de 20 de ani, maghiarii din Tinutul Secuiesc au traversat judeţul Hunedoara doar călătorind spre Ungaria, acum, pentru aceştia Hunedoara a devenit o staţie importantă.

Peste 5.000 de persoane au participat la evenimentele organizate în cadrul parteneriatului dintre cele două comunităţi. Poate că această cifră nu este mare pentru Tinutul Secuiesc, dar pentru o comunitate de 25.000 de persoane, cât este comunitatea maghiară din Hunedoara, această cifră este relevantă. Important este, însă, şi efectul benefic al acestui program în ceea ce priveşte întărirea identităţii maghiare în Hunedoara. Comunitatea maghiară din Hunedoara are un viitor, a spus Iuliu Winkler.

Preşedintele UDMR Hunedoara a mai vorbit despre tipurile de comunităţi maghiare care trăiesc în România, amintind că există trei feluri de comunităţi, cea din Tinutul Secuiesc, cea din Partium, şi cele din diaspora internă care trăiesc în centrul şi sudul Transilvaniei. Dacă vorbim în cifre aceste trei tipuri de comunităţi sunt aproximativ egale între ele în privinţa numărului de maghiari. Insă, problema noastră nu este, acum, una matematică. Noi trebuie să înţelegem că numai părţile împreună constituie întregul, respectiv comunitatea noastră. Este adevărat că inima comunităţii maghiare din Transilvania este în Tinutul Secuiesc, dar trebuie să fim conştienţi că Tinutul Secuiesc nu poate să-şi menţină poziţia fără diaspora internă, a subliniat preşedintele UDMR Hunedoara. Iuliu Winkler a adăugat că această idee a stat la baza conceperii parteneriatului între maghiarii din Covasna şi Hunedoara.

In cadrul conferinţei, preşedintele Organizaţiei Municipale Hunedoara a UDMR, Babos Aranka, a trecut în revistă evenimentele organizate, iar Demeter Laszlo, consilier judeţean din Covasna, a vorbit despre înfiinţarea Asociaţiei Kun Kocsard, care va avea ca scop atragerea fondurilor pentru finanţarea acţiunilor din cadrul acestui parteneriat. In viitor, în activitatea acestui program de înfrăţire vor fi atraşi şi invitaţi din Ungaria.

De menţionat mai este faptul că, în cadrul parteneriatului, în aceste zile, a început reconstrucţia gardului bisericii reformate din Sântămărie Orlea. Lăcaşul de cult din Tara Haţegului este o biserică monument din secolul al XIII-lea. Materialul pentru refacerea gardului este asigurat de Municipiul Sfântu Gheorghe, iar lucrările de construcţie sunt făcute de hunedoreni. In cadrul parteneriatului urmează să fie renovate şi clădirile bisericii şi a casei parohiale.

In 2-3 decembrie 2009, a avut loc o primă deplasare în judeţul Hunedoara a unei delegaţii din Covasna, iar în 15 februarie 2010, preşedintele UDMR Hunedoara, Iuliu Winkler, şi preşedintele CJ Covasna, Tamás Sandor, au parafat un protocol de colaborare, prin care s-a oficializat parteneriatul.

La semnarea Protocolului de colaborare, Iuliu Winkler declara că parteneriatul încheiat reprezintă răspunsul la nevoia micii comunităţii maghiare din Hunedoara de se afla într-o relaţie cât mai strânsă cu maghiarii din Tinutul Secuiesc, subliniind că această colaborare este susţinută pe deplin de membrii comunităţii maghiare din întreg judeţul. Tot atunci, Tamás Sándor, afirma că Protocolul de colaborare reprezintă concretizarea dorinţei de a realiza o legătură frăţească între maghiarii din Hunedoara şi Covasna, arătând că hotărârea CJ Covasna, care a constituit temeiul legal pentru parafarea protocolului de colaborare cu reprezentanţii comunităţii maghiare din Hunedoara, a fost votată în unanimitate, bucurându-se de sprijinul consilierilor judeţeni din partea partidelor româneşti.

Sursa: www.cjcv.ro din 05.12.2010

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamas Sandor, consideră că programul diaspora va fi unul de succes. Potrivit preşedintelui CJ Covasna, programul semnat în februarie 2010, în judeţul Hunedoara, a fost unul de succes. In cadrul acestui program, au fost organizate 77 de spectacole, la care au participat peste 5.000 de persoane, şi a reprezentat colaborarea dintre 23 de organizaţii din Trei Scaune şi 27 din judeţul Hunedoara. Bugetul alocat derulării acestui program a fost, din partea CJ Covasna, de 100.000 de lei.

Sursa: postul de radio Sepsi Radio din 10.01.2011

Ţinutul Secuiesc trebuie să contribuie, în calitate de ţară-mamă interioară, la menţinerea conştiinţei identităţii maghiarimii din diasporă – a declarat Demeter Laszlo, unul din pilonii programului diaspora care se derulează între Trei Scaune şi judeţul Hunedoara. El a declarat că în cursul anului trecut, în judeţul Hunedoara au fost organizate 77 de programe, care s-au adresat unui număr de 5.000 de maghiari, adică un sfert din maghiarii care trăiesc acolo. Potrivit lui Demeter Laszlo, în decurs de 10 ani, numărul maghiarilor din Hunedoara a scăzut cu 25%, însă sunt exemple pozitive care semnalează că acest proces poate fi stopat. La Deva, în urmă cu 20 de ani, era doar o jumătate de clasă cu predare în limba maghiară, iar în prezent învaţă în limba maghiară 700 de copii. Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a declarat că suma alocată în cursul anului trecut pentru programul diaspora nu este însemnată pentru o autoguvernare, şi totuşi au obţinut rezultate considerabile, au reuşit să se adreseze unui număr foarte mare de maghiari. Potrivit planurilor, în acest an, programul diaspora va fi extins, nu se vor axa doar pe maghiarimea din judeţul Hunedoara, respectiv pe conservarea monumentelor din cimitirul Hazsongard din Cluj, ci vor sprijini şi educaţia maghiarilor ceangăi. Potrivit lui Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, cu o investiţie materială minimă pot fi obţinute rezultate vizibile. Porga Gyula, primarul din Veszprem, a semnalat că în oraşul lui sunt multe grupuri artistice, care ar merita să fie prezentate şi în Transilvania, primăria oferindu-şi ajutorul.

Sursa: postul de radio SLAGER RADIO din 21.01.2011

Solidaritate pentru maghiarimea din zonele izolate

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a solicitat şi a primit sprijinul edililor localităţilor înfrăţite din Ungaria pentru înfiinţarea anumitor asociaţii culturale şi programe comune.

Aproximativ 4-8% din populaţia maghiară din Transilvania trăieşte în zone izolate. Covăsnenii vor să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei maghiarilor din judeţele Hunedoara şi Sibiu, motiv pentru care se solicită sprijinul oraşelor înfrăţite din Ungaria. Oraşele înfrăţite ar dori să contribuie la construirea unor case comunale şi la înfiinţarea unor asociaţii maghiare.

Oaspeţii din ţara-mamă au promis că vor participa la un schimb de experienţă, iar elevii unguri vor vizita şi localităţile izolate, cu ocazia excursiilor şcolare.

Sursa: postul de televiziune Duna TV din 23-29.01.2011, autor Farkas Kati

Ziua Diasporei Maghiare

Anul acesta reprezintă o piatră de hotar cel puţin pentru o parte din maghiarii din diaspora transilvăneană. Judeţele Covasna şi Harghita, situate pe Pământul Secuiesc, manifestă deschidere faţă de maghiarii din diasporă, faţă de comunităţile de maghiari din judeţele Hunedoara, Bistriţa Năsăud şi Timiş. Această formă a solidarităţii naţionale a adus o pată de culoare în viaţa comunităţilor maghiare din judeţele în cauză şi a creat noi posibilităţi în privinţa păstrării şi amplificării identităţii naţionale.

Aş dori să vorbesc mai în amănunt despre relaţia dintre Trei Scaune şi judeţul Hunedoara. Stabilirea oficială a relaţiilor a avut loc în urmă cu peste un an. In decursul anului 2010, comunităţile maghiare, instituţiile, bisericile şi organizaţiile civile din cele două judeţe au stabilit un sistem de relaţii, în cadrul căruia s-au derulat peste 70 de programe comune.

Pe secui îi întristează numărul mic al membrilor comunităţilor confesionale, imaginea bisericilor maghiare în curs de degradare, însă putem lua un exemplu de dorinţă de viaţă a comunităţilor maghiare de pe Pământul Secuiesc. In multe localităţi, bisericile noastre de sute de ani au rămas fără comunităţi.

Considerăm important şi totodată iniţiem ca data de 15 noiembrie, ziua naşterii lui Bethlen Gabor, să fie declarată Zi a Diasporei Maghiare.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6196 din 26.01.2011, autor Demeter Laszlo

Tamas Sandor: Un alt program este cel pentru diasporă. De doi ani am demarat programul împreună cu judeţul Harghita. Practic sprijinim comunităţile care trăiesc dispersate în Ardeal, ca o ţară mamă din interiorul Tinutului Secuiesc. Din acest punct de vedere judeţul Harghita este deschis în direcţia judeţului Timiş şi judeţului Bistriţa Năsăud, iar judeţul Covasna spre judeţul Hunedoara şi mai nou judeţul Alba. Am încheiat un contract de parteneriat. Imaginaţi-vă că în judeţul Hunedoara, unde în 1992 trăiau 36 de mii de maghiari, în 2002 erau cu 25% mai puţini maghiari, iar acum sunt mult mai puţini. Din acest punct de vedere este extrem de important nu numai ajutorul material, ci şi legătura culturală care consolidează identitatea. In judeţul Hunedoara există o localitate unde trăieşte un singur maghiar, care are sarcina de a merge în fiecare zi la biserica reformată pentru a trage clopotele.

Sursa: postul de televiziune Duna TV din 01.02.2011, autor Banner Geza

Programul diaspora se va extinde

După modelul Hunedoara, CJ Covasna intenţionează să stabilească relaţii şi cu comunităţile de maghiari din judeţele Sibiu şi Alba. In acest scop, săptămâna trecută, o delegaţie din Trei Scaune a efectuat o vizită în cele două regiuni.

In primul rând, ne-am întâlnit cu persoane care acţionează pentru dăinuirea comunităţii – a declarat Demeter Laszlo, conducătorul programului.

Delegaţia a vizitat localităţile Mediaş, Tiur, Blaj, Alba Iulia şi Aiud unde s-a întâlnit cu pedagogi, preoţi, antreprenori, persoane care activează în sfera culturală şi socială, colaborarea vizând aceste domenii.

Delegaţia a ajuns şi la Petroşani, unde au donat circa 1.000 de manuale secţiei maghiare a şcolii generale sprijinite de Fundaţia Szent Ferenc.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6231 din 08.03.2011, autor Fekete Reka

III. Comunicat „O punte trainică între Ţara Moţilor şi Arcul Intracarpatic”

La invitaţia Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva, a Primăriei, Consiliului Local, şi a Grupului Şcolar „Crişan” din localitatea Crişcior, jud. Hunedoara, o delegaţie a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), formată din reprezentanţi ai Centrului European de Studii Covasna – Harghita, Ligii Cultural Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei Culturale „Mihai Viteazul” – din Sf. Gheorghe, ai Asociaţiei Cultural – Creştine „Justinian Teculescu din Covasna şi ai Fundaţiei „Miron Cristea” din Topliţa, au participat la Festivalul cultural –patriotic „Ţara Crăişorului”- ediţia a IV-a, care a avut loc, vineri 20 mai, în localităţile Ţebea şi Crişcior, precum şi la simpozionul naţional organizat cu această ocazie.

După ce au participat la Panteonul Național din Ţebea, la slujba de pomenire şi depunere de coroane la mormântul lui Avram Iancu, intelectualii din Arcul Intracarpatic au susținut, alături de alți profesori, preoți, ofițeri, cercetători, oameni de cultură, din mai multe localități ale Țării Moților, din Deva, Lugoj sau Brașov. comunicări la simpozionul, integrat manifestărilor festivalului, „Națiunea română multimilenară din Ardeal, numeric majoritară, în drepturi încă minoritară – la 600 de ani de la atestarea documentară a comunei Crișcior” desfăşurat la Grupul Şcolar „Crişan”, în prezența unui select public iubitor de istorie.

S-au dezbătut teme de largă și complexă actualitate vizând: problemele de astăzi ale românilor din Ardeal; stabilirea strategiei şi a mijloacelor necesare pentru apărarea drepturilor şi a valorilor pentru care s-au jertfit eroii şi martirii neamului; evocarea eroilor, martirilor şi a luptătorilor pentru libertate şi demnitate naţională, pentru păstrarea limbii, culturii şi credinţei străbune; facilitarea cunoaşterii şi colaborării între participanţi.

În intervenţiile lor, reprezentanţilor FCRCHM au abordat subiecte precum: Rolul societăţii civile româneşti din Arcul intracarpatic pentru prezervarea şi afirmarea identităţii naţionale, în mediul multietnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş; Modul de prezentare a Istoriei Românilor în mass-media maghiară din judeţele Covasna şi Harghita; Iniţiativele, demersurile şi proiecte legislative pentru obţinere autonomiei teritoriale a aşa zisului „ținut secuiesc” – în mod deosebit cele vizând regionalizarea României şi adoptarea Legii statutului minorităţilor naţionale; Consecinţele negative, pe termen mediu şi de perspectivă ale separatismului etnic şi ale formării unei enclave etnice maghiare, în inima României; Activitățile desfășurate de O.N.G.-uri punți de legătură între românii de pretutindeni.

La finalul dezbaterilor, participanţii au convenit să adopte următorul comunicat:

(…)

5.Cerem Consiliului Judeţean Covasna să solicite Consiliilor Judeţene Hunedoara, Alba şi Sibiu ca, pe bază de reciprocitate, în cadrul programelor de parteneriat stabilite între Centrele de Cultură ale judeţelor respective şi cel al judeţului Covasna, să se prevadă susţinerea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ, ştiinţific, şi în comunităţile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita.

(…)

7. Conducerile Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi a Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” din Deva, de comun acord, au convenit să permanentizeze şi să amplifice relaţiile pe tărâm cultural, spiritual, ştiinţific şi civic, între şcoli, asociaţii, fundaţii şi ligi ale societăţii civile, instituţii administrative, ecleziastice, de asistenţă socială şi de cultură din localităţi din Ţara Moţilor şi din Arcul Intracarpatic, realizându-se astfel o punte trainică de legătură între cele două zone binecuvântate ale României, în scopul cunoaşterii şi apropierii dintre locuitorii acestora, a unirii eforturilor împotriva separatismului şi enclavizării pe criterii etnice.

8. Reamintim faptul că, în perioada interbelică problemele Moţilor şi cele ale Românităţii din Arcul Intracarpatic şi din Sudul Basarabiei, au constituit probleme prioritare ale Statului Român şi ale societăţii româneşti în ansamblu, făcând parte din categoria problemelor „cu care nu se glumea”. Având în vedere evoluţiile postdecembriste, din aceste spaţii ale „românităţii periclitate”, a venit timpul trecerii de la vorbe la fapte, de la abordări politicianiste, la o strategie pe termen lung, care să garanteze apărarea intereselor naţionale, în consens cu valorile şi practica europeană.

Din partea Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş: dr. Ioan Lăcătuşu– preşedinte şi av. Ioan Solomon, vicepreşedinte;

Din partea Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea”, ing. Ioan Paul Mărginean, preşedinte

26.05.2011

Biroul de presă al FCRCHM

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.