DOCUMENT. Hotararea de Guvern care separa etnic UMF Targu Mures si Nota de Fundamentare a lui Marko Bela, viceprim-ministru. Plus Anexe - Ziaristi OnlineZiaristi Online

DOCUMENT. Hotararea de Guvern care separa etnic UMF Targu Mures si Nota de Fundamentare a lui Marko Bela, viceprim-ministru. Plus Anexe

Proiectul de hotărâre de guvern privind Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş aprobat si discutat, în primă lectură, în şedinţa de marţi a Executivului. Guvernul propune modificarea punctului 44 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 1 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, informeaza Agerpres.

De observat cum un partid ilegal, maghiar – de facto o asociatie etnica “non-profit” -, votat de 6 % din alegatori, detine 22,7 % din Guvernul Romaniei dar controleaza 100 % si comanda soarta celorlalti 94 %, romani.

Proiectul urmează să rămână în dezbatere publică timp de zece zile, fiind disponibil pe site-ul MECTS. Ziaristi Online il publica integral, inclusiv Nota de Fundamentare a “viceprim-ministrului” Marko Bela si Anexa privind modificarile pe facultati. Cele trei documente pot fi descarcate in format Word din baza textelor de mai jos.

Cititi si Obraznicia maghiara: Cine seamana vant culege furtuna! Apelul unor ziaristi: Romani din Targu Mures, aparati-va drepturile!

Ungureanu a dat ungurilor ce-au vrut. Hotararea de Guvern privind separarea pe criterii etnice a UMF va fi contestata in Instanta. Liga Studentilor din Targu Mures are cuvantul: Ce inseamna sectie in limba maghiara. Protestele continua

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea punctului 44 din Anexa nr.2 la  Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 
Articol unic. Punctul 44 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din  1 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va fi înlocuit conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre de Guvern.

PRIM-MINISTRU

 

Mihai Răzvan UNGUREANU

 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 I. Titlul proiectului de act normativ


HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea punctului 44 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011

pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi


II.  Motivul emiterii actului normativ

 

  1. Descrierea situaţiei actuale


a) Proiectul de hotărâre are ca obiect de reglementare unele măsuri privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate de acestea.

 

Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat în temeiul prevederilor art. 135 și art. 363 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Promovarea proiectului de act normativ respectă prevederile legale în vigoare mai sus menţionate precum şi angajamentele internaţionale pe care România şi le-a asumat în cadrul reuniunilor miniştrilor educaţiei din ţări UE (Praga 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, Londra 2007, Leuven 2009) de a organiza învăţământul universitar pe trei cicluri.

 

b) Proiectul prezentei Hotărâri a Guvernului României a fost elaborat în conformitate cu art. 135 și art. 363 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Studenților înmatriculați la specializările din anexă li se aplică prevederile legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii universitare.


  1. Schimbări preconizate

 

a)         Sub aspectul conţinutului, faţă de actul normativ precedent, respectiv Hotărârea Guvern
nr. 966/2011, proiectul cuprinde modificarea structurii Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.

 

b)   Scopul elaborării noului proiect de act normativ se înscrie în preocupările noastre de a dezvolta statutul de universităţi multiculturale şi multilingve, în vederea compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională.

3. Alte informații.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș urmează să demarezele procedurile administartive pentru organizarea alegerilor și numirea persoanelor care să coordoneze din punct de vedere administrativ facultatea, asigurând astfel pentru începutul anului universitar 2012-2013 desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului educativ.

 

III. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

 

  1. 1.    Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat.

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.

 

  1. 2.    Impactul asupra mediului de afaceri.

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.

 

3.   Impactul social

Prezentul proiect de act normativ are impact asupra pregătirii specialiştilor prin diversificarea opţiunilor faţă de un anumit tip de pregătire profesională.

      4.   Impactul asupra mediului înconjurător

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.

 

IV. Impactul asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, pentru anul curent şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiectul de act normativ se face cu încadrarea în sumele aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 293/2011.

 

V. Efectele proiectului de act normativ  asupra legislaţiei în vigoare

 

  1. 1.      Proiecte de acte normative  suplimentare

 

a.  Acte normative  care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ

 

Prezentul proiect de act normativ modifică HG nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, aflat în vigoare.

 

b.  Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții

 

În vederea implementării eficiente a prezentului act normativ nu este necesară elaborarea altor acte normative.

  1. 2.      Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Proiectul  de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar, ci doar urmează recomandările la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte derularea procesului legislativ.

 

  1. 3.      Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Prezentul proiect de act normativ nu presupune măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

 

  1. 4.      Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

 

Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte elaborarea actelor normative la nivelul Uniunii Europene.

 

  1. 5.      Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente

Prezentul proiect de act normativ respecta Planul detaliat de lucru privind dezvoltarea sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană în intervalul 2001-2010, aprobat de Consiliul European de la Barcelona din 2002 şi Programul „Educaţie şi formare profesională 2010”, care face referiri la priorităţile din învăţământul preuniversitar, formare profesională şi învăţământul universitar  (procesul Bologna).

De asemenea, vor fi asigurate condiţiile de acces la educaţie pentru tinerii/cetăţenii statelor Europene, în condiţii similare cu tinerii/cetăţenii români, aplicând « regula Gravier ».

 

  1. 6.      Alte informaţii

Prezentul proiect de act normativ nu aduce nici o modificare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare aferente Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului raportate la structurile învăţământului superior.

 

VI. Consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

 

Proiectul de act normativ, iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, a fost discutat cu instituția de învăţământ superior şi cu consultarea Consiliului Național al Rectorilor, după care a fost înaintat spre analiză şi avizare la ministerele implicate: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei.

 

            2.  Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi modul în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.

            3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

 

           4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind consultarea comisiilor interministeriale permanente

 

Prevederile proiectului de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în coordonarea consiliilor interministeriale permanente.

 

            5. Informaţii privind avizarea de către: Consiliul Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi.

 

            Conform dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi ale Hotărârii de Guvern nr. 561/2009, privind aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ.

 

            VII. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

În vederea elaborării şi implementării proiectului de act normativ, au fost derulate următoarele activităţi de informare publică:

       

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi accesul la informaţiile de interes public, proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de internet a ministerului, secţiunea ultimele documente.

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la impactul asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.

 

VIII. Măsuri de implementare

 

  1.  Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente

Prevederile prezentului act normativ, vor fi puse în aplicare, după aprobare, de direcţiile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, fără a fi necesară înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor acestor direcţii, precum şi de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare.

 

2. Alte informaţii –Nu este cazul

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului 44 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.

 

 

VICEPRIM- MINISTRU

 

Marko BELA


Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului și sportului,

 

Cătălin Ovidiu BABA

 

 

 

Ministrul justiţiei,

 

 

Cătălin Marian PREDOIU

 

Avizat,

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii

în Învăţământul Superior

Preşedinte,

 

Ioan CURTU

 Descarcati de aici

Hotararea de Guvern UMF Targu Mures

Nota de Fundamentare UMF Targu Mures – Marko Bela

Anexa UMF Targu Mures cu Modificarile pe Facultati

Print Friendly, PDF & Email

22 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.