Cum va pierde CNCD procesul in care discrimineaza crestinii in favoarea homosexualilor de la MTR si Active Watch. Contestatia Asociatiilor Pro Vita - Bucuresti si Alianta Familiilor din Romania. EXCLUSIV - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Cum va pierde CNCD procesul in care discrimineaza crestinii in favoarea homosexualilor de la MTR si Active Watch. Contestatia Asociatiilor Pro Vita – Bucuresti si Alianta Familiilor din Romania. EXCLUSIV

Foto-trucata-Protest-Stradal-Anti-Homosexual-Muzeul-Taranului-Roman-Liceul-George-CosbucCătre,

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

P-ța Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București

Domnule Preşedinte,

          Subscrisele

Asociaţia „Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” – filiala din București, cu sediul în Bucureşti, email provitabucuresti@yahoo.com, website www.provitabucuresti.ro, reprezentată legal de preşedintele Bogdan I. Stanciu şi convenţional de avocat Macovei Ionel Marian, cu domiciliul procesual ales la sediul  Cabinetului Individual de Avocat „Macovei Ionel Marian” din Bucureşti, Strada Ion Câmpineanu, nr.11

şi Alianţa Familiilor din România, cu sediul în Bucureşti, email office@alianta-familiilor.ro, website www.alianta-familiilor.ro, reprezentată legal de directorul executiv Bogdan Mateciuc, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului Individual de Avocat „Macovei Ionel Marian” din Bucureşti, Strada Ion Câmpineanu, nr.11

în contradictoriu cu

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, etaj 2, sector 1,

şi cu

Asociaţia Active Watch – Agenţia de Monitorizare a Presei, cu sediul în Bucureşti, strada Ion Bibicescu, nr. 13, sector 1,

în termen legal formulăm prezenta

CONTESTAȚIE

          Prin care solicităm anularea Hotărârii nr. 561/18.09.2013, pronunţată de  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în dosarul nr. 175/2013 ca urmare a petiţiei nr. 1165/25.02.2013 depuse de Asociaţia Active Watch-Agenţia de Monitorizare a Presei, exonerarea de la plata amenzilor în cuantum de 1.000 lei stabilită în sarcina subscriselor prin Hotărârea menţionată, precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, pentru următoarele

 Documentare: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este în război cu creștinii. Pro Vita – Bucuresti si Alianta Familiilor din Romania pun la punct brigazile rosii din “statul roman” si “societatea civila” sorosista

Cazul pe larg, aici

MOTIVE

          În fapt, prin petiţia înregistrată la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării sub nr. 1165/25.02.2013 şi care a format obiectul dosarului C.N.C.D. nr. 175/2013, pârâta Asociaţia Active Watch-Agenţia de Monitorizare a Presei a pretins faptul că ar exista două panouri expuse pe Calea Moşilor în Bucureşti, conţinând textul „Ţi-ai vedea băieţelul…HOMOSEXUAL? Ţi-ai vedea fetiţa LESBIANĂ? Pe Olari şi la MŢR se fac nişte chestii…”, mesajul respectiv fiind considerat de petentă ca fiind discriminator şi că ar incita la discriminare şi la violenţă pe baza orientării sexuale.

În baza sesizării, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a amendat pe subscrisele Asociaţia „Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” – filiala din București și Asociaţia Alianţa Familiilor din România cu suma de câte 1.000 RON, prin Hotărârea nr. 561/18.09.2013, pronunţată de  Consiliu în dosarul nr. 175/2013 ca urmare a petiţiei nr. 1165/25.02.2013 depuse de Asociaţia Active Watch-Agenţia de Monitorizare a Presei.

Hotărârea nr. 561/18.09.2013 anterior menţionată este nelegală şi netemeinică având în vedere considerentele ce urmează:

 

          Precizări terminologice

Regăsim în cuprinsul art. 2 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare conţinutul noţiunii de discriminare avut în vedere de Guvernul României, cităm:

Art. 2

(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

(2) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.

(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.”

În cuprinsul art. 4 indice 1 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, se menţionează explicit ce acte NU constituie discriminare, cităm:

Art. 41

Diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică legată de criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu constituie discriminare atunci când, în temeiul naturii activităţilor ocupaţionale sau al contextului în care acestea se desfăşoară, o asemenea caracteristică reprezintă o cerinţă profesională reală şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul să fie legitim şi cerinţa proporţională.”

Conţinutul pretinsei fapte pentru care subscrisele au fost amendate contravenţional este descrisă, potrivit pârâtului, şi de dispoziţiile art. 15 din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cităm integral:

Art. 15

Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia”.

De asemeni, potrivit art. 1 teza a doua din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, contravenţia este definită astfel:

“Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti”.

În cuprinsul actelor normative anterior menţionate nu se găsesc definiţii ale noţiunilor de “instigare”, “violenţă” şi nici “demnitate”, motiv pentru care acestea trebuie interpretate potrivit sensului comun.

Astfel, potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române:

–      verbul “a instiga” are următoarea definiţie, cităm:

INSTIGÁ, instíg, vb. I. Tranz. A întărâta, a incita, a provoca; a monta (la acțiuni dușmănoase). – Din fr. instiguer, lat. instigare.”,

–      substantivul “violenţă” are următoarea definiţie, cităm:

VIOLÉNȚĂ, violențe, s. f. 1. Însușirea, caracterul a ceea ce este violent (1); putere mare, intensitate, tărie. 2. Lipsă de stăpânire în vorbe sau în fapte; impulsivitate, brutalitate, vehemență. 3. Faptul de a întrebuința forța brutală; constrângere, violentare; siluire; încălcare a ordinii legale. ♦ Faptă violentă, impulsivă. [Pr.: vi-o-] — Din fr. violence, lat. violentia, it. violenza.”,

–      substantivul “demnitate” are următoarea definiţie:

DEMNITÁTE, (2demnități, s. f. 1. Calitatea de a fi demn, atitudine demnă (2); autoritate morală, prestigiu. ♦ Gravitate, măreție. 2.(Mai ales la pl.) Funcție sau însărcinare înaltă în stat; rang. – Din lat. dignitas, -atis (după demn).”.

Cu privire la sesizarea realizată de pârâta Asociaţia Active Watch-Agenţia de Monitorizare a Presei, vă invederăm următoarele:

–      această sesizare priveşte o pretinsă instigare la discriminare precum şi o pretinsă instigare la violenţă,

–      Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării face o confuzie gravă reţinând în Hotărârea pronunţată faptul că panourile ar cuprinde textul „Pe Olari şi la MŢR se fac nişte chestii”, în realitate, acest text nu a existat, în această formă, niciodată, ci, textul care decorează panourile este „ţi-ai vedea băieţelul…HOMOSEXUAL? Ți-ai închipui fetiţa…LESBIANĂ? PE Olari, la capătul străzii, se fac nişte chestii…”,

–      orice acţiune de instigare, presupune, prin natura sa, un subiect pasiv, precum şi elemente suficiente de natură a reliefa gradul de pericol social concret al acţiunii de instigare, precum, exempli gratia, descrierea unor fapte ce se sugerează publicului ţintă şi o anumită intensitate a acţiunii de sugestie astfel încât acest public să considere mesajul suficient de serios pentru a acţiona,

–      pentru a se aplica sancţiunea contravenţională a amenzii pentru o pretinsă acţiune de instigare la discriminare sau la violenţă, în contextul prefigurat de O.G.  137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, mai precis de dispoziţiile art. 2 alin 1 şi ale art. 15, trebuie ca acţiunile sancţionate să constituie latura obiectivă a contravenţiilor incriminate de articolele menţionate or este limpede faptul că, la o simplă analiză a faptelor din prezenta speţă, cel puţin două aspecte sunt extrem de clare:

1) mesajul conţinut de panourile care au fost amplasate pe Calea Moşilor nu cuprind un îndemn, o incitare la discriminare, o chemare la acte de violenţă, ci se adresează părinţilor cu o întrebare, o întrebare dificilă, este adevărat, dar care atrage atenţia asupra unei probleme actuale, dar de pe poziţia, exprimată clar şi în Statutul subscriselor, aceea a valorilor creştine promovate de subscrisele,

2) nu este incriminată de dispoziţiile pe care îşi întemeiază pârâtul, respectiv art. 2 alin 1 si art 15 din O.G. 137/2000 nici o acţiune de instigare.

Întrucât pârâta Asociaţia Active Watch – Agenţia de Monitorizare a Presei a formulat o sesizare cu privire la o pretinsă instigare la discriminare şi la violenţă, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a depăşit limitele actului de sesizare şi s-a pronunţat cu privire la ceva ce în mod vădit nu există, aceasta din mai multe raţiuni: există o presiune mediatică, dar şi din partea unor reprezentanţi diplomatici de a reacţiona rapid în contextul creat de organizarea unor evenimente care promovează interesele unei minorităţi sexuale („Luna istoriei LGBT” şi reacţiile la evenimentele organizate la Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc”); soluţia dată de Consiliu în prezenta speţă are un pronunţat caracter conjunctural şi nu are la bază o analiză amănunţită şi pertinentă a situaţiei de fapt.

În acest context, cităm cuvintele preşedintelui P.N.L. SUCEAVA, deputatul Alexandru Baisanu, care, într-o intervenţie a domniei sale, a afirmat:nu pot incuraja prin votul meu pe cei care confunda funduletul cu fericirea (…) De ce sa nu trecem si posibilitatea casatoriei intre un pinguin si o foca?” (afirmaţia este din 13.06.2013, iar Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în aceeaşi zi, dar, ulterior, a apreciat că nu este vorba de vreo contravenţie, nici de discriminare). De remarcat faptul că şi declaraţia deputatului P.N.L. conţine o întrebare, dar nimeni nu poate concluziona, pe baza acestui fapt, că este vorba de discriminare sau de instigare la discriminare sau la violenţă.

De ce o întrebare adresată părinţilor, şi care, în spiritul şi în litera dreptului la liberă exprimare, drept garantat prin Constituţia României şi consacrat şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în art. 10 alin. 2, aduce o problemă în discuţie, în spatiul public, de pe o poziţie conformă cu normele Statutului subscrisei, reprezintă discriminare?

Obiectivul mesajului real, existent pe panouri, şi nu al aceluia imaginat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, este unul legitim, de a aduce în spatiul public o discuţie, de pe poziţii conforme cu cerinţa profesională reală şi detereterminantă a subscrisei, aceea de a promova valorile familiei creştine, iar cerinţa este în mod vădit proportională, subscrisa fiind, aşadar, în interiorul cadrului creat de art. 4 indice 1 din O.G. 137/2000, fapta neconstituind discriminare, ci o exercitare firească a dreptului la libera exprimare, în limitele art. 10 alin. 2 din Convenţie.

Pornind de la premisa legală potrivit căreia atât prin Constituţia României, cât şi prin Convenţia Drepturilor Omului se garantează dreptul părinţilor de a-şi educa copii conform propriilor principii religioase şi filozofice şi continuând cu faptul că prin aceleaşi documente se garantează dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie a individului, am decis că în contextul mediatic la care însăşi petenta face referire în cadrul plângerii se impunea scoaterea în evidenţă a intensificării unei campanii propagandistice de proporţii care îşi propunea, fără nici un acord prealabil din partea părinţilor, familiarizarea copiilor cu idei, concepţii şi practici specifice orientării homosexuale, în cadrul unei instituţii publice de învăţământ.

Prin urmare, considerăm că decorarea acestor panouri a avut un caracter defensiv, în contextul în care subscrisele vedeam cum se încalcă de chiar organele de conducere din cadrul unor institutii de învăţământ atât prevederile Convenţiei şi Constituţiei la care am făcut referire mai sus, cât şi tradiţia culturală, sociala şi religioasă bimilenară a poporului român, care a fost dintotdeauna clădită pe o familie compusă dintr-un bărbat şi o femeie cu principii morale puternice, care nici în trecut şi nici în prezent nu pot fi de acord ca în educaţia copiilor lor să fie strecurate în mod arbitrar şi cu încălcarea legii principii  cu totul  străine de cele în care şi-au crescut din totdeauna  copii.

După cum se poate observa din lecturarea mesajelor inscripţionate pe cele două panouri, vom vedea că ele sunt adresate în mod cât se poate de clar şi exclusiv părinţilor, aceasta deoarece rolul lor în educaţia propriilor copii este covârşitor. Acest fapt este recunoscut atât de actele normative mai sus menţionate, cât şi de jurisprudenţa CEDO care, în decizia Campbell şi Consans, descrie pe larg faptul că acele convingeri filozofice ale părinţilor de care statul trebuie să ţină cont în educarea copilului sunt acele „convingeri care merită respect într-o societate democratică şi care nu sunt incompatibile cu demnitatea umană şi care, în plus, nu sunt contrare dreptului copilului la educaţie”.

În continuare, pentru a întări caracterul legal şi nediscriminatoriu al decorării celor două panouri, care nu fac altceva decât să vină în sprijinul majorităţii părinţilor care s-au confruntat cu probleme serioase intervenite brusc în educaţia copiilor lor după ce au fos expusi în spaţiu şcolar, în mod arbitrar şi inadecvat, unei campanii propagandistice care promova în chip vădit comportamentul homosexual, vom face referire şi la articolul 5 din Convenţia privind Drepturile Copilului, în care se expune clar faptul că:

          ,,Statele parti vor respecta responsabilitatile, drepturile si indatoririle ce revin parintilor naturali ai copilului sau, dupa caz si conform traditiei locale, membrilor familiei largite sau comunitatii, tutorilor sau altor persoane care au, prin lege, copii in ingrijire, de a asigura, de o maniera corespunzatoare capacitatilor in continua dezvoltare ale copilului, indrumarea si orientarea necesare in exercitarea de catre copil a drepturilor recunoscute in prezenta conventie.”

          Dacă subscrisele, în limitele legii şi ale Statutului, avem un interes legitim de a decora panourile amintite cu un mesaj care aduce un punct de vedere creştin în spatiul public, este evident faptul că sesizarea depusă de petenta Asociaţia Active Watch-Agenţia de Monitorizare a Presei nu justifică un interes în formularea unei sesizări precum cea depusă, în sensul art. 20 din O.G. 137/2000. Nu s-a ţinut, aşadar, cont de art. 5 şi 7 ale Procedurii de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor în pronunţarea Hotărârii nr. 561/18.09.2013 de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, în dosarul nr. 175/2013.

Rezultă, aşadar, că nu există, în prezenta cauză, contravenţia prevăzută de art. 2 alin. 1 coroborat cu art. 15, neexistând elementul material al laturii obiective, dar nu există nici gradul de pericol social care să justifice, în sensul art. 1 teza a doua din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aplicarea vreunei sancţiuni.

În realitate, reacţii nejustificate şi vehemenţă de neînţeles există în altă parte: subscrisa Asociaţia „Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” – filiala din București a fost nevoită să depună plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, prevăzută de art. 217 CP, împotriva persoanelor care, la data de 21 februarie 2013, au distrus bunul nostru, aducându-l în stare de neîntrebuințare, prin stropirea cu vopsea de culoare roz a panoului publicitar situat la intersecția dintre Calea Moșilor și strada Corbeni, având codul de identificare “Beta BK105D”, tip backlit “B3.5X2.5F1” cu poziția: latitudine 44.43926111111111, longitudine 26.11529722222223 și cu vedere dinspre Bd. Carol I spre magazinul Bucur Obor.

Am arătat în această plângere faptul că organizația noastră a închiriat, pentru o campanie de conștientizare a publicului, două panouri publicitare, între care cel menționat, și care au fost decorate în data de 20 februarie 2013. În ziua de 21 februarie am constatat, prin vizită la fața locului, că în noaptea precedentă autori inițial necunoscuți au vandalizat, prin stropire cu vopsea roz, panoul publicitar, distrugându-l și făcându-l impropriu utilizării. Ulterior, am luat la cunoștință dintr-un articol postat pe internet la adresa http://blog.activewatch.ro/invitati/de-ce-am-iesit-la-1-noaptea-din-casa-cu-o-galeata-de-lavabila-si-un-mop/, chiar pe website-ul petentei Asociaţia Active Watch-Agenţia de Monitorizare a Presei și asumat de autorii faptei, că aceștia se numesc „Ioana”, „Maria”, „Lavinia” și „Răzvan” și că au fost opriți de lucrătorii patrulei de poliție din zonă și conduși la secție, pentru identificare, în jurul orelor 2.30-3.00 a.m. Menționăm că, din cele scrise în articol, fapta a fost premeditată și plănuită cu minuțiozitate și că doar intervenția patrulei de poliție i-a împiedicat pe făptuitori să vandalizeze și celălalt panou închiriat de noi.

Subscrisa Asociaţia „Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” – filiala din București este una dintre cele mai vechi organizații nonguvernamentale, recunoscută unanim pentru sprijinul copiilor în dificultate şi al familiilor, care, în spiritul şi în litera Statutului său, ce promovează nediscriminarea şi valorile creştine, una dintre acestea fiind şi libertatea, am adresat un mesaj pozitiv părinţilor, am pus în discuţie o problemă delicată, dar acest act nu este de natură a atrage sancţiuni decât într-un stat totalitar, într-un stat pentru care distrugerea de biserici nu înseamnă nimic, cum a fost acela de care ne despart puţin peste două decenii.

Analizând prezenta speţă prin prisma practicii comunitare cu privire la libertatea de exprimare, se pot observa următoarele:

–      îngrădiri ale dreptului la liberă exprimare sunt justificate doar dacă sunt prevăzute de lege (ceea ce nu e cazul în speţa de faţă), urmăresc un scop legitim (nu este cazul) şi sunt necesare într-o societate democratică (o îngrădire, în prezenta speţă, nu poate să existe decât cu consecinţa nelegală a îngrădirii libertăţii religioase şi de conştiinţă),

–      protecţia valorilor morale este un scop legitim mai ales când copiii sau minorii sunt ţinta unor discursuri indecente, a se vedea în acest sens Decizia instanţei comunitare în cauza Handyside c. Regatului Unit, în care, deşi se recunoaşte imposibilitatea identificării unei definiţii şi a unui conţinut uniform cu privire la noţiunea de morală în legislaţiile naţionale, se recunoaşte dreptul statelor de a limita accesul mesajelor dăunătoare care au ca ţintă pe minori.

În drept, întemeiem prezenta pe art. 1 şi următoarele din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, dispoziţiile O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi ale O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Pentru aceste motive, rugăm să admiteţi prezenta cerere astfel cum a fost formulată şi să obligaţi pârâţii la plata cheltuielilor de judecată.

PROBE: înscrisuri, interogatoriul pârâţilor.

Asociaţia „Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi”

Asociaţia Alianţa Familiilor din România

Sursa: Ziaristi Online

Cititi si: Isi vor lasa membrii CNA si CNCD copiii pe mainile homosexualilor si pedofililor pe care ii apara azi? Studiu de caz: Nu, copiii nu sunt bine-mersi, nici la MŢR nici la Pro TV »

Print Friendly, PDF & Email

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.