Adevărul din spatele scandalului "homofob" de la UNATC: Licitaţii trucate şi tiraje fictive la Revista Film Menu a inversionistului Andrei Rus. RAPORT - Ziaristi OnlineZiaristi Online

Adevărul din spatele scandalului “homofob” de la UNATC: Licitaţii trucate şi tiraje fictive la Revista Film Menu a inversionistului Andrei Rus. RAPORT

Film Meniu Andrei Rus UNATCUniversitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale strada Matei Voievod, nr 75-77, sectorul 2, 021452, Bucureşti, Romania 021 252 7457 rector@unatc.ro www.unatc.ro

UNATC

Nr. 1170 din 6.07. 2015

NOTA PRIVIND VERIFICAREA PRELIMINARA A ÎNCHEIERII SI DERULĂRII CONTRACTELOR PENTRU TIPARIREA REVISTEI FILM MENU

Din dispoziţia verbala a rectorului UNATC I. L. Caragiale, Bucureşti, Compartimentul audit public intern a derulat o misiune de verificare preliminara a imprejurarilor incheierii si derulării contractelor aferente anilor 2013 si 2014 , pntru tiparirea Revistei Film Menu.

Din aceasta verificare preliminara a documentelor puse la dispoziţia Compartimentului audit public intern de către Serviciul achiziţii publice si Compartimentul financiar contabilitate, au rezultat urmatoarele deficiente, dupa cum urmeaza :

 1. CU PRIVIRE LA CONTRACTUL AFERENT ANULUI 2013

In anul 2013, in baza referatului de justificare, Serviciul achiziţii publice din cadrul UNATC. Buc. a efectuat o cerere de oferte pentru servicii de tipărire a Revistei Film Menu, gestionata de Facultatea de film din cadrul universităţii.

In urma analizei respectivei cereri de oferte a fost selectata firma GMC PROMOTION & PRINT SRL cu care a fost încheiat de altfel contractul NR.17 / 08.02.2013 in valoare totala de 45.614 lei inclusiv TVA.

Serviciul achiziţii publice notifica firma castigatoare prin Notificarea nr. 3569 / 13.02.2013 pentru o valoare a contractului de 36.785, 48 lei.

Nota justificativa fara număr si dată aproba o valoare a contractului in suma totala de 46.000 lei.

Propunerea de angajare a cheltuielii la data de 06.02.2013 stabileste valoarea contractului la suma totala de 54.500 lei TVA inclus.

Contractul respectiv nu este dus la îndeplinire totala pana la data de 31.12.2013, in pofida clauzelor contractuale.

UNATC Buc. plăteşte pentru servicii prestate suma totala de 35.910, 40 lei ramanand netiparite 3000 buc. reviste si 700 buc. afişe. Deci firma prestatoare nu a efectuat in totalitate contractul aferent anului 2013, ramanand datoare cu servicii in suma de 9.703, 66 lei. corespunzător celor 3000 buc.reviste si 700 buc. afişe netiparite.

 1. Contractul nr. 17 / 08.02.2013 a fost incheiat inaintea Notificării nr.3569/13.02.2013 a Serviciului achiziţii publice către firma castigatoare, ceea ce presupune ca se cunoştea deja cine castiga selecţia si analiza de oferte.
 2. Contractul de mai sus nu a fost dus la indeplinire de firma prestatoare de servicii de tipărire GMC PROMOTION &PRINT SRL pentru suma de 9703,66 lei corespunzător cantitatii de 3000 buc. reviste si 700 buc. afişe.

Au fost incalcate astfel art.6 Durata contractului, art.17 Servicii, art.22 punctul 22.3 din contract.

De asemenea, menţionam ca UNATC Buc. in conformitate cu prevederile OMFP nr.1792 / 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice cu modificările si completările ulterioare, a avut obligaţia sa incheie angajemente legale si bugetare prin care suma aferenta contractului de 45.614 lei a fost blocata pana Ia 31.12.2013, neputand fl utilizata de institutia publica in alte scopuri.

 1. Din declaraţia scrisa a magazionerului precum si a unui membru al comisiei de receptie(singurul) rezulta ca aceştia au efectuat operaţiunile de recepţie a Revistei Film Menu si a afişelor fara a putea efectua faptic respectiva operaţiune, bazandu-se doar pe un Proces verbal de predare-primire incheiat intre reprezentantul firmei si un salariat al Facultatii de film, conform art. 15 punctul 15.4 din contract.

Menţionam ca efectuarea operaţiunilor de recepţie cantitativa si calitativa a mărfurilor comandate de o institutie publica este apanajul legal al magazionerului / gestionarului si al comisiei de recepţie. In acest fel se constata incalcarea dispoziţiilor legale privind recepţia bunurilor de către institutiile publice. Deci recepţia revistelor si a afişelor a fost efectuata pur formal, tot la fel de formal fiind si scoaterea din gestiune a respectivelor bunuri.

 1. Prima ordonantare la plata are inscripţionat numărul 24 bis / 31.01.2013 la compartimentul emitent,adica Facultatea de film, deci înainte de semnarea contractului, ceea ce poate conduce la ideea ca se cunoştea deja castigatorul selecţiei de oferte si chiar suma care trebuia plătită.
 2. CU PRIVIRE LA CONTRACTUL AFERENT ANULUI 2014

In anul 2014, in baza referatului de justificare, Serviciul achiziţii publice din cadrul UNATC Buc. efectueaza o cerere de oferte pentru tiparirea Revistei Film Menu, la solicitarea Facultatii de film. Desi firma GMC PROMOTION & PRINŢ SRL nu si-a onorat contractul aferent anului 2013, tot ea este aleasa castigatoare a selecţiei de oferte. Astfel in urma analizei este incheiat contractul nr.30 / 12.03.2014 pentru valoarea totala de 72.012,12 lei dintre UNATC.Buc. si firma GMC PROMOTION & PRINT SRL. Serviciul achiziţii publice notifica firma castigatoare prin Nota de atribuire nr. 88423 / 21.03.2014 pentru o valoare a contractului de 57.074,29 lei. Atat Nota justificativa, cat si Propunerea de angajare a cheltuielilor aprobate de conducerea UNATC Buc. stabilesc valoarea achiziţiei la suma de 72.015 lei TVA inclus.

Nici de aceasta data contractul nu este dus la indeplinire in totalitate, dupa cum prevedeau clauzele contractuale asumate.

UNATC Buc. plăteşte in total pentru serviciile prestate suma de 36.292.32 lei.

Raman netiparite 12.000 buc. reviste si 150 buc. afişe, corespunzător sumei de 35.719.80 lei.

CONSTATAM

 1. Contractul nr. 30 / 12.03.2014 in suma totala de 72.012,12 lei TVA inclus a fost incheiat inaintea Notificării Serviciului achiziţii publice către firma desemnata castigatoare a selecţiei de oferte, conducând la concluzia ca se cunodtea cine era castigatorul analizei de oferte.
 2. Desi nu a dus Ia îndeplinire totala nici contractul aferent anului 2013, Serviciul achiziţii publice incredinteaza contractul de tipărire reviste si afişe aceleiaşi firme din anul 2013.
 3. Nici in anul 2014, contractul nr.30 / 12.03.2014 nu a fost dus la îndeplinire totala de firma GMC PROMOTION & PRINT SRL , pentru suma de 35.719,80 lei, corespunzător cantitatii de 12.000 reviste Film Menu si 150 afişe. Au fost incalcate art.6 Durata contractului, art.16 Servicii, art.22 punct.22.3 din contract.

De asemenea, in baza prevederilor OMFP nr. 1792 / 2002 prind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor unstitutiilor publice, UNATC.Buc. a fost abligata prin încheierea angajamentului legal si bugetar sa blocheze pana la 31.12.2014 suma totala de 72.012,12 lei.

 1. Notificarea Serviciului achiziţii publice nr.88423 / 21.03.2014 către firma de mai sus este efectuata dupa semnarea contractului, ori contractul a fost semnat cunoscandu-se castigatorul cererii si analizei de oferte. Respectiva notificare este pentru o valoare contractuala in suma de 57.074, 29 lei, deci mai mica decât valoarea contractului.
 2. Declaraţia magazionerului / gestionarului precum si a unui membru al comisiei de recepţie ( singurul) este valabila si pentru recepţia cantitativa a bunurilor aferente contractului din 2014. Astfel din ambele declararii se degaja concluzia clara ca operaţiunile de recepţie au fost efectuate formal, fara a fi numarate revistele si afişele respective.

Deci au fost incalcate dispoziţiile legale cu privire la recepţia bunurilor comandate de institutiile publice.

 1. Caracterul formal al recepţiei cantitatii de Reviste Film Menu este scos in evidenta si de faptul ca la data de 22.07.2014 reprezentantul Facultatii de film semneaza Procesul verbal de recepţie alaturi de reprezentantul firmei prestatoare de servicii de tipărire. Documentul oficial in baza caruia trebuia efectuata respectiva recepţie, adica factura este datat abia la 03.09.2014. Este factura nr.708 / 03.09.2014 in suma de 9073,08 lei. Nota de intrare recepţia in gestiunea unitatii atesta recepţia cantitativa si calitativa la data de 03.09.2014.

Exista prin urmare un termen de aproximativ 40 zile intre asa numitul proces verbal semnat de reprezentantul Facultatii de film si recepţia efectiva a revistelor la sediul unitatii achizitoare ( UNATC.Buc.), conform documentelor. ( factura si recepţie )

Rezulta in mod evident ca magazionerul / gestionarul si singurul membru al comisiei de recepţie au semnat nota de intrare recepţie in gestiunea UNATC.Buc. fara a putea efectua faptic respectiva recepţie.

RĂSPUNDERI

 1. Conducerea Serviciului achiziţii publice al UNATC Buc. care nu a urmărit incheierea si derularea contractelor dintre UNATC Buc. si firma GMC PROMOTION & PRINŢ SRL. Pentru anul 2014 respectiva firma nu mai trebuia admisa la selecţia si analiza cererii de oferte, deoarece in anul 2013 nu si-a respectat angajamentele contractuale.

Serviciul achiziţii publice nu a efectuat aranjamentele pentru ca respectivele contracte sa respecte valorile asumate prin cele 2 notificări de atribuire. In acest fel, pentru anul 2013 a fost blocata suma de 9703,60 lei pana la 31.12.2013 care nu a mai putut fi utilizata in alte scopuri de institutia publica UNATC Buc., iar in anul 2014 a fost blocata suma de 35.719,80 lei care la fel, nu a mai putut fl folosita in alte scopuri de UNATC Buc pana la 31.12.2014.

 1. Magazionera / gestionara unitatii si membra din comisia de recepţie a UNATC Buc. care au incalcat dispoziţiile legale privind recepţia bunurilor in institutiile publice.
 2. Compartimentul financiar contabilitate care nu a vegheat la respectarea prevederilor OMFP NR.1792 / 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielor institutiilor publice, cu modificările si completările ulterioare si care nu a sesizat faptul ca nu exista o comisie de recepţie legal constituita.
 3. Conducerea Facultatii de film pentru proasta gestionare a celor 2 contracte incheiate pentru anii 2013 si 2014 si pentru prima ordonantare la plata din 2013, care are inscripţionat numărul 24 bis / 31.01.2013, deci inaintea semnării contractului respectiv.

PROPUNERI

Fata de cele descrise mai sus, facem urmatoarele propuneri:

 1. Toate contractele de achiziţie publica vor fi semnate si de conducerea Serviciului achiziţii publice, de conducerea compartimentului financiar contabil si de către persoana desemnata cu viza de control financiar preventiv propriu, pe langa semnătură compartimentului juridic si a conducerii direcţiei generale administrative. Ultima semnătură va fi a ordonatoirului de credite, adica a rectorului.
 2. Directorul general administrativ va propune rectorului o comisie de recepţie a bunurilor, iar acesta va da o decizie in acest sens, o copie a respectivei decizii fiind adusa la cunostinta celor 3 membri sub proprie semnătură. Un membru al comisiei va fi preşedintele comisiei de recepţie.
 3. Conducerea UNATC Buc. reprezentata de rector va solicita punctul de vedere al Compartimentului juridic pentru continutul prezentei note, pentru a se constata daca exista indicii care sa conducă la eventuale infracţiuni, in acest caz fiind informate organele abilitate de lege.
 4. Conducerea colectiva a UNATC Buc. va analiza prezenta nota si va decide in consecinţa.
 5. Se va analiza posibilitatea solicitării de daune firmei GMC PROMOTION & PRINT SRL pentru neindeplinirea in totalitate a celor 2 contracte aferente anilor 2013 si 2014, conform clauzelor contractuale.

Prin atribuirea unui număr de înregistrare de la cabinetul rectorului, un exemplar al prezentei note ramane la rectorul institutiei, care impreuna cu consiliul de administraţie sau senatul universitar vor dispune masurile in cauza.

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Ec. Popa Mircea Alexandru

Citiţi şi: Marele actor Florin Zamfirescu, acuzat de “homofobie”, vs conspiraţia imbecililor gen Radu Jude, Andrei Rus, “miliţienii spirituali” şi alti mungişti

Marele actor Florin Zamfirescu, acuzat de “homofobie”, vs conspiraţia imbecililor gen Radu Jude, Andrei Rus, “miliţienii spirituali” şi alti mungiştiUn scandal în care toţi marii profesori ai UNATC, printre care si Florin Zamfirescu, au devenit “homofobi”, “antisemiţi”, “antimaghiari” şi te mai miri ce.…

DOC: UNATC
UNATC 1 UNATC 2 UNATC 3 UNATC 4 UNATC 5
Print Friendly, PDF & Email

1 comment

 1. Pingback: Ultimatul sovietic din iunie 1940 urmat de ocuparea Basarabiei şi Bucovinei – DOCUMENT via MAE, Arhivele Naţionale şi Basarabia-Bucovina.Info. 75 de ani – Zile de doliu naţional | VA RUGAM SA NE SCUZATI, NU PRODUCEM CAT FURATI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cod de verificare * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.